Detail předmětu

Kalkulace a rozpočty

FP-rkPAk. rok: 2022/2023

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast kalkulací a rozpočtů (pevné a pružné). Studenti získají teoretické i praktické dovednosti při zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých i rozpočtů režijních nákladů i kalkulací. Předmět je zaměřen na kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Odborné znalosti a dovednosti získají studenti z jednak z přednášek a cvičení zaměřených na klasické metody kalkulací (dělením, s poměrovými čísly, přirážková, metoda režijních sazeb, fázová, postupová, dynamická, jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů) a také na metody normovaná a standardních nákladů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu kalkulací a rozpočtů z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M.Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179s.ISBN 80-01-02611-6. (CS)
MAITLAND,I. Rozpočetnictví pro nefinanční manažery.1 vyd.Praha: Management Press. 171s.ISBN 80-85943-77-8 (CS)
MACÍK, K.Kalkulace nákladů- základ podnikového controllingu.Praha: MONTANEX Ostrava, 1999.241s.ISBN 80-7225-002-7. (CS)
VYSUŠIL, J. Optimální cena – odraz správné kalkulace.Praha: Profess Praha, 1985.108s.ISBN 80-85235-17-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.
Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
2. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve
vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
3. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického
informačního systému podniku.
4. Kalkulace úplných nákladů.Typový kalkulační vzorec.Kalkulace dělením a kalkulace s použitím ekvivalenčních čísel.
5. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika
kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové
kalkulace.
6. Metoda hodinových režijních sazeb. Kalkulace dynamická.
7. Kalkulace fázová, postupová - využití nákladových funkcí pro kalkulaci
výkonů
8. Kalkulace neúplných nákladů. Metoda variabilních nákladů a její využití. Jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů.
9. Kalkulace ve sdružené výrobě.
10. Rozdílové metody kalkulace – normovaná metoda kalkulace.
11. Metoda standardních nákladů.
12. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu,
dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
13. Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor