Detail předmětu

Informace o konkurenci

FP-KikPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Prerekvizity

Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku, základy práce na PC a znalost práce s Internetem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

1. Informace o konkurenčním prostředí.
2. Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení.
3. Zdroje dat a informací.
4. Způsoby získávání dat a informací.
5. Zpracování získaných dat a informací.
6. Dezinformace - úvod.
7. Dezinformace – detekce a identifikace.
8. Analýza dezinformace.
9. Předpověď reakce konkurenta.
10. Obchodní tajemství organizace.
11. Organizační formy procesu Competitive Intelligence v organizaci.
12. Požadavky na personální zajištění procesu Competitive Intelligence v organizaci.
13. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence.

Učební cíle

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů, potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7. (EN)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9. (EN)

Doporučená literatura

FULD, LEONARD, M. The New Competitor Intelligence. New York: 2005. (EN)
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6. (EN)
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informace o konkurenčním prostředí. Pojetí informace. Základní pojmy.
2. Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení organizace (Analýza problému, stanovení KIT).
3. Zdroje dat a informací (Základní rozdělení zdrojů dat a informací).
4. Způsoby získávání dat a informací (Fáze sběru dat a informace).
5. Zpracování získaných dat a informací. Stanovení kvality informace a jejího zdroje.
6. Dezinformace. Vymezení pojmu dezinformace, Druhy dezinformací. Fáma.
7. Dezinformace - Detekce a identifikace dezinformace.
8. Dezinformace - Analýza dezinformace.
9. Předpověď reakce konkurenta. Reaktivní přístup, Pozdní přístup, Vhodný přístup, Proaktivní přístup. Stanovení reakce konkurenta.
10. Obchodní tajemství organizace. Vymezení pojmu. Zásady ochrany obchodního tajemství organizace.
11. Organizační formy procesu Competitive Intelligence v organizaci. Příklady sledování konkurence v zahraničí.
12. Požadavky na personální zajištění procesu Competitive Intelligence v organizaci.
13. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence. Mezinárodní aspekty Competitive Intelligence.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informace o konkurenčním prostředí (význam informace o konkurenčním prostředí pro vrcholové vedení organizace, Pojetí informace, Základní pojmy: symptomy, data, funkce, důkazy, argumenty, hypotézy, zpravodajství).
2. Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení organizace (Analýza problému, Stanovení KIQ, Stanovení KIT – strategická rozhodnutí a akce, náměty na včasná varování, profily a popisy klíčových hráčů).
3. Způsoby získávání dat a informací (Fáze sběru dat a informace, Klasické způsoby pro sběr dat a informací, Softwarové nástroje pro sběr dat a informací).
4. Dezinformace (Vymezení pojmu dezinformace, Druhy dezinformací, Fáma).
5. Dezinformace (Identifikace dezinformace, Analýza dezinformace).
6. Předpověď reakce konkurenta (Reaktivní přístup, Pozdní přístup, Vhodný přístup, Proaktivní přístup, Stanovení reakce konkurenta).
7. Požadavky na personální zajištění procesu Competitive Intelligence v organizaci (Obecné požadavky, Specifické požadavky).

eLearning