Detail předmětu

Human Resources Management in Small Company

FP-BHRMEAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, které umožní studentkám a studentům jako budoucím majitelům či manažerům při jejich působení ve specifickém prostředí MSP. V průběhu výuky budou seznámeni s jednotlivými personálními činnostmi a následně bude kladen důraz na aplikaci a procvičení získaných poznatků v modelových situacích, při řešení případových studií či vzájemných diskuzích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti/tky disponovat relevantními znalostmi z oblasti personální práce v MSP. Dále budou schopni identifikovat osobnostní potenciál a následně rozvíjet potřebné kompetence pro výkon konkrétní pracovní pozice.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané ve společenskovědních předmětech na úrovni středoškolského vzdělání.
Jazyková kompetence zvládnutí anglického jazyka minimálně na úrovni B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytnou studentům/kám vhled do principů a pravidel pro účinnou personální práci v prostředí MSP. Navazující semináře umožní aktivní aplikaci načerpaných poznatků pro praktické použití v prostředí MSP.

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% seminární práce
• 20% prezentace a odpovědí v rámci diskuze
• 55% závěrečné písemné zkoušky.
K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, která bude zadána na prvním cvičení, tuto prezentovat v zadaném termínu a zodpovědět otázky v navazující diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti.

Osnovy výuky

1. Introduction to the course. Course Schedule. Conditions for Evaluation.
Personnel Work in Small Companies and its Specifics.
2. Personnel strategy and policies in SME´s. Personnel activities, their
specifics in SME´s.
3. Labour Supply and Demand.
4. Work force analysis and jobs designing. Competence and use
competency modeling for personnel planning.
5. Recruitment. Internal and external resources. Choosing the right
methods for recruitment.
6. Staff Selection. Selection methods. Specifics of particualar selection
rounds.
7. Basic labour relations. Contract and its content.Adaptation process of
an employee and the adaptation process. Probation period.
8. Care for employees. Training and development. Identification of
training needs. "On-the-job" and "off-the-job" training forms. Selfdevelopment.
9. Employee motivation. Effective forms of employee motivation.
Principles of motivational interviewing.
10. Employee performance. Principles of appraisal.
11. Remuneration and compensation. Compensation factors. Employee evaluation. Evaluation methods. Principles of evaluation
interviewing.
12. Process of releasing employees. Outplacement.
13. Final summary of lessons learned and evaluation of acquired
knowledge and skills.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty/ky se specifiky řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) v malých a středních podnicích (dále jen MSP). Důraz je kladen na získání poznatků z dané oblasti a schopnost jejich aplikace do praxe tak, aby byli schopni efektivního řízení pracovníků v prostředí MSP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučovaná, na cvičeních povinná.

Základní literatura

Ulrich David Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results Harvard Business Press, 2013 ISBN 1422160696.
Wapshott, Robert and Oliver Mallett. Managing Human Resources in Small and Medium-Sized Enterprises: Entrepreneurship and the Employment Relationship. Routledge, 2015. ISBN-13: 978-1138805194.

Doporučená literatura

Marlow, Susan, Patlon, Dean and Ram Monder. Managing Labour in Small Firms. Routledge, 2004. ISBN-13: 978-0415312851
Price, Alan. Human Resource Management in a Business Context . 3rd Edition. Cengage Learning Business Press, 2007. ISBN-13: 978-1844805488.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: pojetí a význam personální práce v prostředí MSP. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Personální politika a strategie v MSP. Personální činnosti, jejich specifika v MSP a jejich zabezpečení.
3 Nabídka a poptávka po pracovní síle.
4. Analýza a design pracovních míst. Kompetence a použití kompetenčního modelu pro plánování ŘLZ.
5. Získávání zaměstnanců. Vnitřní a vnější zdroje zaměstnanců. Volba správných metod pro získávání zaměstnanců.
6. Výběr zaměstnanců. Metody výběru. Specifika jednotlivých výběrových kol.
7. Přijetí zaměstnance a adaptační proces. Formy organizace pracovní doby. Základní pracovněprávní vztahy. Obsah pracovní smlouvy.
8. Péče o zaměstnance. Vzdělávání a rozvoj. Zjišťování vzdělávacích potřeb. Formy vzdělávání „on-the-job“ a „off-the-job“. Význam sebevzdělávání.
9. Motivace zaměstnanců. Účinné formy motivace pracovníků. Zásady motivačního rozhovoru.
10. Hodnocení pracovníků. Metody hodnocení. Zásady hodnotícího rozhovoru.
11. Odměňování pracovníků. Tvorba systému odměňování. Mzdotvorné faktory.
12. Proces uvolňování zaměstnanců.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení. Koncepce cvičení, základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování cvičení. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Personální činnosti v MSP a jejich zabezpečení.
3 Nabídka a poptávka po pracovní síle.
4. Design pracovního místa. Kompetenční model v ŘLZ.
5. Získávání zaměstnanců. Tvorba popisu pracovního místa.
6. Výběr zaměstnanců. Příprava výběru.
7. Obsah pracovní smlouvy. Tvorba adaptačního programu pro zaměstnance.
8. Péče o zaměstnance. Příprava vzdělávacího plánu a plánu rozvoje. Vzdělávání a rozvoj.
9. Nácvik motivačního rozhovoru.
10. Hodnocení pracovníků. Nácvik hodnotícího rozhovoru.
11. Odměňování pracovníků. Mzdotvorné složky.
12. Úkony při ukončení pracovního vztahu se zaměstnanci.
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

eLearning