Detail předmětu

Financování rozvoje podniku

FP-frpKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na následující tematické oblasti: hodnota podniku jako cíl podnikání a přístupy k jejímu měření, postup stanovení hodnoty podniku, ovlivňování/řízení faktorů ovlivňujících hodnotu podniku (value drivers), efektivní investiční rozhodování, financování rozvoje podniku, plán financování projektů, hodnocení plnění plánu a analýza odchylek, řízení cash flow podniku

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti dokáží popsat a vysvětlit vývoj cílů podnikání v jednotlivých stádiích vývoje podniku. Umějí popsat přístupy k určování hodnoty podniku a postup jejího stanovení, definovat základní generátory hodnoty. Studenti znají význam kategorie náklady kapitálu pro výběr vhodných zdrojů financování. Studenti budou umět popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají investiční činnosti podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Budou mít znalosti o potenciálních možnostech zvyšování kapitálu.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění. . Studenti budou umět využívat různorodých metod sestavování finančního plánu a tvorby krátkodobých rozpočtů, budou znát omezení jednotlivých metod. Budou schopni vyhodnotit plnění plánu, tj. provést srovnáni skutečnosti a plánu, provést analýzu odchylek, vypočítat vlivy jednotlivých proměnných na celkové odchylky
Způsobilosti: Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování projektů podniku dle oboru podnikání a finančního rizika podniku. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a jsou schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu peněžního toku projekt, jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Prerekvizity

Nejsou

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě vypracování seminární práce zaměřené na financování projektu rozvoje podniku a na základě písemného testu, zaměřeného na ověření praktických dovedností studentů a aplikaci teoretických znalostí. Seminární práce může být vypracovaná týmem maximálně tří studentů.
Písemný test bude mít 60% podíl na celkovém hodnocení, seminární práce 40% podíl.

Studenti studující dle ISP mají stejné podmínky získání klasifikačného zápočtu. Termíny odevzdání práce a písemné zkoušky mohou být stanoveny individuálně.

Seminární práci je možné vypracovat v týmu vytvořeném maximálně ze tří studentů. Složení týmu je potřebné nahlásit nejpozději do 15.10.2022 vyučujícímu prostřednictvím e-learningu.

Seminární práci je potřebné odevzdat do 30.11.2022 (23:59) prostřednictvím e-learningu. U každé práce je potřebné odevzdat textovou i výpočtovou část (formát .pdf a .xlsx/xls).

Pozdní odevzdání práce bude penalizováno (-10 %), nejzazší datum odevzdání je 31.12.2022 (po tomto termínu nebude práce přijata k hodnocení v tomto akademickém roce).

Požadované hlavní části seminární práce:
• Představení společnosti, pro kterou budou projekt zpracován, včetně ekonomických výsledků
• Popis projektu rozvoje podniku
• Predikce peněžních toků projektu na tři roky, tj. očekávané výdaje, potřeba zdrojů financování, výběr zdrojů financování, případné splácení zdrojů financování z výnosů z projektu (ve formě kompletního finančního plánu skládajícího se z plánované rozvahy, plánu výnosů a nákladů a plánu cash flow)
• Závěrečné zhodnocení přínosů projektu

Hodnocení práce bude na základě míry splnění zadání. Celkově je možné získat za práci 40 bodů.

Práce je akceptována, pokud je hodnocena minimálně 20 body (tj. 50 %). Práci lze jednou doplnit/upravit. Pouze studenti, kteří získají minimálně 20 bodů za seminární práce, se mohou účastnit písemného testu (tento proběhne v lednu 2023, termíny budou zveřejněny v IS).

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu: Cíle podnikání a jejich měření
2. Hodnota podniku a přístupy k určování hodnoty podniku.
3. Postup stanovení hodnoty podniku. Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu podniku
4. Investiční rozhodování: prognóza peněžních toků spojených s investičním projektem
5. Investiční rozhodování: metody hodnocení efektivnost projektu rozvoje podniku
6. Spojování podniků a zdroje zvyšování hodnoty podniku
7. Zdroje financování projektů rozvoje podniku – I.
8. Zdroje financování projektů rozvoje podniku – II.
9. Cena zdrojů financování a její využití v rozhodování podniku
10. Finanční plán jako součást business plánu. Plán financování projektu
11. Hodnocení plánu a analýza odchylek
12. Řízení cash flow podniku: strategický pohled – provozní kapitál a faktory ovlivňující jeho výši. Řízení pohledávek. Kalkulace skonta
13. Řízení cash flow podniku: kurzové riziko a kalkulace nákladů zajištění.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základními koncepty, aktuálními problémy i trendy v oblasti financování rozvoje podniku ve vazbě na podnikovou strategii;
- prezentovat přístupy k měření hodnoty podniku a postupu určení hodnoty podniku;
- vést studenty k osvojení principů a postupu sestavení finančního plánu, jako součástí business plánu podniku, osvojení postupů posuzování efektivnosti projektů rozvoje podnikání a řízení peněžního toku projektu;
- vytvořit jasnou představu o potenciálních zdrojích financování a jejich ceně, jako i o využití této kategorie v rozhodování o rozvoji podniku.

Základní literatura

REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012
Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels, McKinsey and Company. Valuation: measuring and managing the value of companies. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2018.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010.

Doporučená literatura

Chris M. Mellen, Frank C Evans. Valuation for M&A: building value in private companies. Hoboken, N.J. Wiley, 2010.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: Cíle podnikání a jejich měření
2. Hodnota podniku a přístupy k určování hodnoty podniku.
3. Postup stanovení hodnoty podniku. Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu podniku
4. Investiční rozhodování: prognóza peněžních toků spojených s investičním projektem
5. Investiční rozhodování: metody hodnocení efektivnost projektu rozvoje podniku
6. Spojování podniků a zdroje zvyšování hodnoty podniku
7. Zdroje financování projektů rozvoje podniku – I.
8. Zdroje financování projektů rozvoje podniku – II.
9. Cena zdrojů financování a její využití v rozhodování podniku
10. Finanční plán jako součást business plánu. Plán financování projektu
11. Hodnocení plánu a analýza odchylek
12. Řízení cash flow podniku: strategický pohled – provozní kapitál a faktory ovlivňující jeho výši. Řízení pohledávek. Kalkulace skonta
13. Řízení cash flow podniku: kurzové riziko a kalkulace nákladů zajištění.

eLearning