Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-IdseKAk. rok: 2022/2023

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů, na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace jsou zaměřeny na metodiku přípravy a zpracování diplomové práce včetně řešení praktických problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce.  

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovější teoretické trendy v rámci řešení diplomových prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce.
Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vydání. GRADA, Praha 2009, 360 str. ISBN 978-80-247-3051-6.
Mates, V., Smejkal, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Leges 2012, 456 str., ISBN: 978-80-87576-36-6.
Čermáková-Vlčková, A., Smejkal, V. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. LINDE, Praha 2009, 152 str., ISBN: 978-80-7201-744-7.

Doporučená literatura

Synek, M., Mikan, P., Vávrová, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3. vydání. VŠE v Praze: Praha, 2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor