Detail předmětu

Competitive Intelligence

FP-IcinPAk. rok: 2022/2023

Předmět Competitive Intelligence dává posluchačům základní znalosti, nutné k pochopení, jak správně a legálně získávat potřebné informace z konkurenčního prostředí, jak je kvalitně vyhodnotit s cílem k těmto informacím vytvořit přidanou hodnotu a tím získat zpravodajství, kdy teprve toto zpravodajství je kvalitním podkladem pro strategické rozhodování vrcholového managementu firmy.
Představuje kompendium znalostí nutných pro výkon funkce manažera procesů Competitive Intelligence nebo obecně manažerů firmy na všech stupních řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti
Znalost moderních přístupů a metod legálního získávání informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Základy zpravodajské analýzy získaných informací. Metoda analýzy konkurenčních hypotéz, kontrola klíčových předpokladů, časová analýza, patentová analýza. Softwarové nástroje používané užívané v Competitive Intelligence. Základní formy organizace procesu Competitive Intelligence v podniku. Znalost nejčastějších příčin selhání procesu Competitive Intelligence.
Dovednosti
Schopnost správně analyzovat zkoumaný problém, navrhnout myšlenkový model tohoto problému, identifikovat informační mezeru, provést zpravodajskou analýzu získané informace. Vytvořit podklad pro strategické rozhodování predikcí pravděpodobných hypotéz. Osvojí si základní přístupy k ochraně obchodního tajemství firmy.
Kompetence
Posluchač bude mít kompetence manažera procesu Competitive Intelligence.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. V rámci cvičení se studenti seznámí v laboratoři CI se specifickými softwarovými programy užívanými při řešení úkolů v procesech Competitive Intelligence. Studenti si vyzkouší formou týmové práce vytvořit predikci možného budoucího chování konkurenční firmy.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                                  b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

Úvod, vymezení Competitive Intelligence (CI), základní pojmy.
Zpravodajský proces Competitive Intelligence – nevýhody zpravodajského cyklu, vymezení zpravodajského procesu a jeho výhody, základní zpravodajský proces CI (1. – 4. krok).
Zpravodajský proces Competitive Intelligence – základní zpravodajský proces CI (5 – 9. krok), pěti fázový model zpravodajského procesu.
Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (1. – 4. krok)
Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (5. – 8. krok)
Vybrané metody Competitive Intelligence – Kontrola klíčových předpokladů
Vybrané metody Competitive Intelligence – Časová analýza, Patentová analýza
Counter Competitive Intelligence (CCI) – obchodní tajemství firmy, ochrana informace a utajení činnosti.
Counter Competitive Intelligence (CCI) – základní zpravodajský proces CCI, pětifázový proces CCI.
Formy organizace Competitive Intelligence v podniku. Nejčastější příčiny selhání procesu CI, trendy ve vývoji CI.

Učební cíle

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku procesů Competitive Intelligence, potřebných k získávání informací o konkurenčním prostředí a vybavit studenty znalostmi pro jejich legální získávání s jejich následným vyhodnocením.
Dále studenti musí porozumět, jak přistupovat k problematice kvality informací potřebných k získávání podkladů pro strategické rozhodování vrcholového vedení firmy, včetně identifikace a následné analýzy dezinformace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

BARTES, František. Konkurenční zpravodajství. Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3504-2. (CS)

Doporučená literatura

FULD, L, M., 1995: The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4.
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6.
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, vymezení Competitive Intelligence (CI), základní pojmy.

Zpravodajský proces Competitive Intelligence – nevýhody zpravodajského cyklu, vymezení

zpravodajského procesu a jeho výhody, základní zpravodajský proces CI (1. – 4. krok).

Zpravodajský proces Competitive Intelligence – základní zpravodajský proces CI (5 – 9. krok), pěti fázový model zpravodajského procesu.

Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (1. – 4. krok)

Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (5. – 8. krok)

Vybrané metody Competitive Intelligence – Kontrola klíčových předpokladů

Vybrané metody Competitive Intelligence – Časová analýza, Patentová analýza

Counter Competitive Intelligence (CCI) – obchodní tajemství firmy, ochrana informace a utajení činnosti, základní zpravodajský proces CCI

Counter Competitive Intelligence (CCI) – dezinformace

Formy organizace Competitive Intelligence v podniku. Nejčastější příčiny selhání procesu CI.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Etika v Competitive Intelligence – etické kodexy, pravidlo újmy, zadání seminární práce
Audit Competitive Intelligence
Analýza konkurenčních hypotéz - 1.část.
Analýza konkurenčních hypotéz - 2.část.
Kontrola klíčových předpokladů

eLearning