Detail předmětu

Business Intelligence v podniku

FP-bipPAk. rok: 2022/2023

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Vytváří tak předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru a jeho integrovaných funkcí BI. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (multidimenzionální analýzy, multidimenzionální kostky, včetně přípravy klientských aplikací). 

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí MS OFFICE (Excel, výhodou znalost PowerPivot). 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.  Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. 

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)
Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou praktického testu a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
Podmínky zápočtu:
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce.
Podmínky zkoušky:
 Závěrečná zkouška - písemně, formou praktického testu a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.
 

Osnovy výuky

1. Principy Business Intelligence (BI) - podstata, hlavní komponenty řešení BI, základní přístupy k řešení BI. (hodinová dotace 2/2)
2. Implementace Business Intelligence - principy datového skladu, dimenzionální modelování, implenetace OLAP databází a kostek, principy dolování dat. (hodinová dotace 2/6)
3. Aplikační oblasti Business Intelligence - hlavní aplikační oblasti použití, uživatelské aplikace. (hodinová dotace 2/8)
4. Ekonomika Business Intelligence - náklady na řešení, efekty a efektivnost řešení, měření a modely řízení hodnoty BI řešení. (hodinová dotace 2/2)
5. Řešení projektů BI - řízení podnikové informatiky, řízení BI, datová kvalita. (hodinová dotace 2/2)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy Business Inteligence (BI), vývoj v BI, postavení v architektuře IS/ICT, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.  

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu neomluvenou absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Cvičení s počítačovou podporou jsou zaměřena na výuku integračních, analytických a predikčních funkcí a nástrojů MS SQL Serveru, dále PowerPivot a Power BI. Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná. 

Základní literatura

Pour, J., Maryška, M,. Pour, J.: Business Intelligence v podnikové praxi, Professional Publishing 2012, 276s. ISBN 978-80-7431-065-2
Munoz Mark, J.: Global Business Intelligence, Taylor & Francis Ltd 2017, 262s. ISBN 9781138203686

Doporučená literatura

Novotný, O., Pour, J., Slánský D.: Business Intelligence, Jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada 2005, 256s. ISBN 80-247-1094-3
Barilla, J., Simr, P., Sýkorová, K.: Microsoft Excel 2016 Podrobná uživatelská příručka, Brno, Computer Press 2016, 456s. ISBN 978-80-251-4838-9. ISBN e-knihy: 978-80-251-4850-1
Chmelár, M.: Reporting v Power BI, Power Pivot a jazyk DAX, Smart People, spol. s r.o. 2018, ISBN: 978-80-9773078-0-6

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy Business Intelligence (BI) - podstata, hlavní komponenty řešení BI, základní přístupy k řešení BI. (hodinová dotace 2/2)
2. Implementace Business Intelligence - principy datového skladu, dimenzionální modelování, implenetace OLAP databází a kostek, principy dolování dat. (hodinová dotace 2/6)
3. Aplikační oblasti Business Intelligence - hlavní aplikační oblasti použití, uživatelské aplikace. (hodinová dotace 2/8)
4. Ekonomika Business Intelligence - náklady na řešení, efekty a efektivnost řešení, měření a modely řízení hodnoty BI řešení. (hodinová dotace 2/2)
5. Řešení projektů BI - řízení podnikové informatiky, řízení BI, datová kvalita. (hodinová dotace 2/2)

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning