Detail předmětu

Business Intelligence

FP-IBbiPAk. rok: 2022/2023

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI), Cílem je získání nových znalostí a dovedností v BI a možnosti jejich využití v řízení podniku. S využitím moderních metod a softwarových nástrojů podporující analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků tak vytváří předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku.

 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (multidimenzionální analýzy, datové pumpy,
multidimenzionální kostky, data mining až po prípravu klientských aplikací).

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí databázových systémů, datových skladů a základních programovacích technik.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Osnovy výuky

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Vytváří tak předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru a jeho integrovaných funkcí BI.
Topics lectures are as follows:
1. Fundamentals of Business Intelligence, BI development, role in the architecture of IS / ICT, links to other applications.
2. Basic principles of MS Analysis Services features and capabilities (integration processes, data cubes)
3. Principles of dimensional modeling, dealing with the relationship of indicators and corresponding dimensions, physical design and modeling, data quality management.
4. Principles of implementation of BI, Data Pump, ETL - principle.
5. The OLAP technology (On Line Analytical Processing).
6. Application areas of BI, specification of application areas, the use of BI in business management, effects of BI applications.
7. Database environment, data warehousing environment - MS SQL Server-principles, architecture, individual components.
8. Management of BI tasks, effects and critical success factors of BI, planning and analysis of BI.
9. Solutions BI client applications, MS Office - Excel, Access,
10. Export OLAP cubes - off-line, query resources into multidimensional databases.
11. Basic principles of MS Analysis Services features and capabilities (Data Mining)
12. BI market segmentation, BI trends and examples of BI products.
13. Legal aspects of data protection.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy Business Inteligence (BI), vývoj v BI, postavení v architektuře IS/ICT, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Cvičení s počítačovou podporou jsou zaměřena na výuku integračních, analytických a predikčních funkcí a nástrojů MS SQL Serveru. Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Základní literatura

SHARDA, R., D. DELEN and E. TURBAN. Business Intelligence, Analytics and Data Science: A Managerial Perspective. 4th ed. UK: Pearson, 2019. ISBN: 978-9353067021. (EN)
DECKLER, G. and B. POWELL. Mastering Microsoft Power BI: Expert techniques to create interactive insights for effective data analytics and business intelligence. 2nd ed. Pact Publishing, 2022. 712 p. ISBN: 978-1-80181-148-4. DECKLER, G. and B. POWELL. Mastering Microsoft Power BI: Expert techniques to create interactive insights for effective data analytics and business intelligence. 2nd ed. Pact Publishing, 2022. 712 p. ISBN: 978-1-80181-148-4. (EN)

Doporučená literatura

SHARDA, R., D. DELEN and E. TURBAN. Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support. 11th ed. Pearson, 2019. 832 p. ISBN: 978-0135192016. (EN)
RUSSO, M. and A. FERRARI. The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel. 2nd ed. Microsoft Press, 2019. 768 p. ISBN: 978-1509306978. (EN)
EDENFIELD, O. and E. CORCORAN. Microsoft Power BI Data Analyst Certification Guide: A comprehensive guide to becoming a confident and certified Power BI professional. Pact Publishing, 2022. 398 p. ISBN: 978-1803238562. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning