Detail předmětu

Angličtina pro obchodní praxi 1

FP-AOP1Ak. rok: 2022/2023

Kurz je zamýšlen jako volné rozšíření povinného kurzu Hospodářské angličtiny z prvního ročníku. Je zaměřen na upevnění jazyka v obecné rovině a charakteristické vlastnosti obchodní komunikace na úrovni B2. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci v obchodní praxi.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na další prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti obecného jazyka minimálně na úrovni intermediate (B1 dle Společného evropského referenčního rámce) - kurz je zaměřen především na rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností. Předpokládá, že student/ka absolvoval/a v prvním ročníku předmět Hospodářská angličtina, na který navazuje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu v případě standardní prezenční výuky:
zápočet: povinná účast na cvičeních ve výši 75% , aktivity v e-learningu, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty se schváleným individuálním studijním plánem:
zápočet: aktivity v e-learningu, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě distanční formy výuky (v situaci,, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
zápočet: e-learningové aktivity, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu


Osnovy výuky

1) Lekce 1. – Opakování mluvnických časů. Předpony.
2) Lekce 1. – Strategie používané v konverzaci. Vytvoření dobrého dojmu v procesu komunikace.
3) Lekce 2. – Předpřítomné mluvnické časy. Pravidla a omezení.
4) Lekce 2. – Psaní zpráv a dokumentů. Proces vysvětlování a ověřování informací.
5) Lekce 3. – Věty vztažné. Přípony a ustálená slovní spojení.
6) Lekce 3. – Tvorba prezentací a jejich dynamika. Zevšeobecnění, srovnávání (vytváření kontrastu) a používání vyhýbavých odpovědí v konverzaci.
7) Opakování.
8) Lekce 4. – Mluvnické časy ve vyprávění. Gerundium a infinitiv.
9) Lekce 4. – Asertivní chování. Vyřizování stížností.
10) Lekce 5. - Různé způsoby vyjádření budoucnosti. Uvádění časových údajů.
11) Lekce 5. – Popis grafů. Problémy a jejich řešení.
12) Opakování.
13) Zápočtový test.

Učební cíle

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na upevnění gramatiky a rozvíjení specifických struktur obchodní komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Základní literatura

APPLEBY, R. and WATKINS, F. International Express Upper-Intermediate Student's Book Third Edition. OUP 2014. ISBN 978-0-19-459761-6 (EN)

Doporučená literatura

MASCULL, Bill. Business vocabulary in use: advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74940-4. (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning