Detail předmětu

Elektrické instalace

FEKT-MPC-EICAk. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat distribuční sítě v ČR,
- definovat podmínky dodávky elektřiny v ČR,
- určit provedení elektroinstalace v objektu občanské výstavby,
- určit způsob jištění vedení před nadproudy,
- určit způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- definovat riziko škod při úderu blesku,
- vybrat systém ochrany před bleskem,
- vybrat systém ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem,
- určit provedení požárně bezpečné elektroinstalace.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Kirchhofovy zákony a Ohmův zákon, musí být schopen analyzovat obvody v třífázové soustavě. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura

KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Elektrické instalace (MEIC). 2015. (CS)
Soubor norem ČSN 33 2000-1 až 7,ČNI (CS)
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (CS)
KŘÍŽ, Michal. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 60 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-92-4. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v dřevostavbách a provozech pro zpracování dřeva. 1. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 67 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-93-1. (CS)
Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Vydání sedmé - aktualizované. Pardubice: IN-EL, spol. s. r. o, 2019, 111 stran : ilustrace, foto, grafy, plány. ISBN 978-80-87942-51-2. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání). Třetí - aktualizované vydání. Pardubice: IN-EL, 2018, 112 stran : ilustrace, grafy ;. ISBN 978-80-87942-38-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, odborné semináře a praktická laboratorní cvičení. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se pouze závěrečný projektu max. 100 body (klasifikovaný zápočet).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncepce elektrické instalace nn
2. Elektrické přípojky
3. Odběrná zařízení
4. Rozvod za elektroměrem
5. Dimenzování a jištění vedení
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7 Tvorba projektu elektrické instalace
8. Výběr jisticích a ochranných přístrojů, zkratová odolnost, selektivita, úbytky napětí
9. Ochrana budov a osob před bleskem
10. Ochrana elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky blesku
11. Elektrická instalace ve zvláštních objektech
12. Požárně odolná elektrická instalace
13. Shrnutí problematiky a jak se stát projektantem

Cíl

Naučit se navrhovat elektrickou instalaci v bytové a občanské výstavbě podle platných mezinárodních norem a českých předpisů s použitím moderních prvků a systémů. Získat přehled o používaných materiálech, vodičích, přístrojích a elektrických zařizovacích předmětech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze nahradit s jinou studijní skupinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor