Detail předmětu

Angličtina pro život 2

FEKT-MPC-EFE2Ak. rok: 2022/2023

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedností v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Prerekvizitou je absolvování předmětu MPC-EFE1 alespoň na 50% z celkového počtu bodů.
Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% cvičení.

Poznámka 1: Studenti, kteří mají bakalářský titul z angličtiny v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), si musí zaregistrovat MPC-EFE2. Tito studenti však automaticky obdrží své kredity a není od nich požadováno, aby navštěvovali kurzy nebo skládali testy nebo zkoušky, které musí absolvovat ostatní studenti MPC-EFE2 / MKC-EFE2.

Poznámka 2: Z důvodu návratu viru Covid-19 nebudou výše uvedená pravidla účasti ve třídě během akademického roku 2020/2021 použita stejným způsobem. Ať už se jedná o kontaktní výuku na FEKT, nebo o „distanční vzdělávání“ z domova, všichni studenti musí splnit požadavky dané jejich individuálním lektorem v tomto kurzu.

Pokud jde o všechny viry a nošení roušek ve výuce, všichni studenti navštěvující výuku jsou povinni dodržovat pravidla stanovená rektorem VUT a děkanem FEKT.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace v průběhu kurzu.*

* Upozorňujeme, že kvůli návratu viru Covid v zimním semestru 2020/2021 dojde ke změnám ve způsobu provádění MPC-EFE2.
Od 23. září 2020 byla pro bezprostřední budoucnost pozastavena kontaktní výuka, kde jsou studenti a jejich lektor přítomni ve třídě.
Nikdo nemůže s jistotou říci, zda je to dočasné. Výuka tohoto kurzu bude proto zhruba rozdělena následujícím způsobem:

90% Dálkové studium pomocí diapozitivů, cvičení, domácích úkolů atd. na 'karta předmětu. Nebo výuka ve třídě, pokud bude uzamčení pouze dočasné a všichni se můžeme vrátit na FEKT
10% online přednášek (rozhodne o nich v budoucnu váš lektor třídy)**

** Online přednášky souvisejí s délkou uzamčení, použitým vybavením atd.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná zkouška je rozdělena do dvou částí: 1) napsání formálního dopisu 2) testu o kulturních studií.

- Ústní zkouška je založena na prezentaci třídy, kterou každý student během semestru předvedl ve třídě. Studenti si zvolí téma své prezentace (v případě potřeby po konzultaci s lektorem), ale prezentace musí mít délku 10–15 minut.u.

Maximální možný počet bodů na zkoušku je 100 (50 bodů na písemné části a 50 bodů na ústní část). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby prospěl.

Studenti se musí zúčastnit přibližně 75% výuky každý semestr (tj. nenechat si ujít více než 3 hodiny), pokud nemají legitimní důvod neúčasti.

Osnovy výuky

1. Kulturní studia I (EU)
2. Kulturní studia II (USA)
3. Kulturní studia III (země Britské společenství)
4. Komunikace napříč kulturami I
5. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
6. Dopis Psaní I
7. Dopis Psaní II (např životopisy, krycí dopisy, atd.),
8. Komunikace napříč kulturami II
9. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
10. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
11. Různé (např studijní pobyty, obchodní angličtinu, dopis psaní, slovní zásobu atd., rozhodne přednášející)
12. Opakování
13. Písemná zkouška

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

MAXWELL, Charles. Seven Steps to Better Writing. Queen Creek: Towering Skills, 2020. (CS)
FENNING, Chris. Effective Emails. BISAC, 2022. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor