Detail předmětu

Special Measurement Methods

FEKT-DKA-TE1Ak. rok: 2022/2023

Principy nukleární magnetické resonance a zobrazování na bázi magnetické resonance. Diagnostické možnosti MR. Principy základních zobrazovacích měřicích sekvencí. Programy pro zpracování, simulaci a řízení MR experimentu. Elektronický systém MR tomografu. Příprava MR experimentu. Magnetické pole MR tomografu. Vytváření definovaných gradientních magnetických polí. Charakterizování nanostruktur makroskopickým měřením. Metody pro mapování magnetických polí na bázi MR zobrazení a měření magnetické susceptibility. Tomografické obrazy a jejich zpracování se zaměřením na MRI, CT a ultrazvuk. Obecné otázky technické diagnostiky. Diagnostika elektroizolačních systémů. Přesnost elektrických měření. Nízkoúrovňová měření. Fotonické senzory. Biofotonika.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalost vybraných měřicích metod a schopnost jejich dalšího vývoje.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky kombinované se semináři. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu 100 bodů.

Osnovy výuky

1. Principles of nuclear magnetic resonance and imaging based on magnetic resonance.
2. Diagnostic possibility of MRI.
3. The principles of basic imaging measurement sequences.
4. Programs for the processing, simulation and control of MRI experiments.
5. MRI tomograph electronic system. Preparation of the MR experiment.
6. Magnetic field of MR tomograph. Generation of the defined gradient magnetic fields.
7. Characterization of nanostructures by macroscopic measurement.
8. Methods for magnetic field mapping based on MRI and measurement of magnetic susceptibility.
9. Tomographic images and their processing with a focus on MRI, CT and ultrasound.
10. General issues of technical diagnostics. Diagnostics of electrical isolation systems. Accuracy of electrical measurements.
11. Low-level measurements.
12. Photonic sensors.
13. Bio-photonics.

Učební cíle

Seznámit se se speciálními měřicími metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky stanoví garant předmětu. Studijní výsledky jsou ověřovány průběžně během semestru na základě diskuze.Základní literatura

Chizhik, V. I., Chernyshev, Y. S., Donets, A. V., Frolov, V. V., Komolkin, A. V., & Shelyapina, M. G. (2014). Magnetic resonance and its applications. Springer International Publishing. (EN)
Kalantar-Zadeh, K. (2013). Sensors: an introductory course. Springer Science & Business Media. (EN)

Doporučená literatura

Webb, A. G. (Ed.). (2016). Magnetic Resonance Technology: Hardware and System Component Design. Royal Society of Chemistry. (EN)
Rao, D. K. (Ed.). (2014). Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology. Nova Publishers. (EN)
Mobli, M., & Hoch, J. C. (Eds.). (2017). Fast NMR Data Acquisition: Beyond the Fourier Transform. Royal Society of Chemistry. (EN)
Fraden, J. (2016). Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications. Springer Science & Business Media. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor