Detail předmětu

Selected Diagnostic Methods, Reliability and Quality

FEKT-DKA-ET2Ak. rok: 2022/2023

Měření elektrochemických zdrojů proudů a příbuzných systémů, potenciostatická měření. Metody hodnocení aktivity a životnosti elektrodových materiálů ve zdrojích elektrické energie.
Metody rastrovací elektronové mikroskopie, interakce elektronů s pevnou látkou, signály a jejich využití v diagnostice materiálů. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie, studium elektricky nevodivých materiálů, sledování dějů na fázovém rozhraní, dynamické in-situ experimenty.
Elektronové spektroskopie, jejich typy a principy, přehled elektronově spektroskopických metod. Rentgenová spektroskopie, energiově a vlnově disperzní metody.
Rentgenová difraktografie, metody rentgenové difraktografie a prášková rentgenová difrakční spektroskopie. Speciální diagnostické metody.
Vady zapájených desek s plošnými spoji, vliv materiálových a procesních faktorů na jejich tvorbu. Mikroskopické metody a techniky diagnostiky vad plošných spojů.
Spolehlivost a jakost, metody analýzy spolehlivosti. Řízení kvality procesů. Metody a postupy hodnocení rizika, řízení rizika.

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Znalost vybraných metod používaných stanovení vlastností, parametrů a struktury elektrotechnickýh materiálů a materiálových soustav a problematiky spolehlivosti a jakosti.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni ukončeného magisterského studijního programu technického zaměření.

Literatura

Van Zant,P.:Microchip Fabrication. McGraw-Hill New York, 2000. (EN)
Reimer,L.: Scanning electron microscopy, Springer Verlag Berlin,1999. (EN)
Bard,A.J.:Electroanalytical Chemistry, Marcel Dekker,N.Y.,1970. (EN)
Brett,C.M.A.,Brett,A.M.O.: Electrochemistry, Oxford, 1993. (EN)
Kececioglu,D.: Maintainability, Availability and Operational Readiness Engineering Handbook, Vol.1. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995. (EN)
Connor,D.J., Sexton,B.A., Smart,R.C.: Surface Analysis Methods in Materials Science, 2003. (EN)
Vickerman, J. C., Gilmore, I. Surface Analysis, Wiley, 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test z jednotlivých dílčích částí.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.-7. Investigations of electrochemical power sources and related systems, potentiostat measurements. Methods for evaluation of activity and lifetime of electrode materials designed for electrochemical power sources.
8. Methods of scanning electron microscopy, interaction of electrons with solids, interaction volume, signals and their exploitation in diagnostics.
9. Electron spectroscopy, overview and principles of electron spectroscopy methods. X-ray spectroscopy, energy and wave length dispersive methods.
10. Environmental scanning electron microscopy, study of non-conductive materials, investigation of phenomena on phase interfaces. Study of materials during dynamical in-situ experiments.
11. Methods of X-ray diffractography, powder diffraction spectroscopy. Special diagnostics methods.
12. Defects in soldered printed circuit boards, influence of material and process factors on their formation. Microscopic methods and techniques for defects diagnosis in printed circuit boards.
13. Reliability and quality, methods of reliability analysis. Quality control processes. Methods and procedures for risk assessment, risk management.

Cíl

Seznámení s vybranými metodami stanovení vlastností, parametrů a struktury některých skupin elektrotechnických materiálů a materiálových soustav a s problematikou spolehlivosti a jakosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor