Detail předmětu

Komunikační technologie

FEKT-BPC-KOMAk. rok: 2022/2023

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi,
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává a obhajuje jeden samostatný projekt před koncem semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly, test a samostatný projekt). Podmínkou zápočtu je docházka, obhájení projektu a získání alespoň 15 bodů.
Až 70 bodů za písemnou zkoušku. Pro absolvování předmětu je nutné získat celkově alespoň 50 bodů (součet bodů ze cvičení a zkoušky).

Osnovy výuky

1. Komunikační modely, přenos informace
2. Struktura sítí, architektura komunikace
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP
4. Vícenásobné využití přenosových cest
5. Fyzická vrstva přenosových systémů
6. Spojová vrstva přenosových systémů
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování)
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6)
9. Transportní vrstva přenosových systémů
10. Relační vrstva přenosových systémů
11. Prezentační vrstva přenosových systémů
12. Aplikační vrstva přenosových systémů (doménový jmenný systém, telnet)
13. Aplikační vrstva přenosových systémů (webový a emailový systém)

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos dat a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Doporučená literatura

Kurose, J., Ross, K.: Computer Networking: A Top-Down Approach (8th Edition), Pearson USA, ISBN 978-9356061316, 2022. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování).
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6).
9. Transportní vrstva přenosových systémů.
10. Relační vrstva přenosových systémů.
11. Prezentační vrstva přenosových systémů.
12. Aplikační vrstva přenosových systémů (doménový jmenný systém, telnet).
13. Aplikační vrstva přenosových systémů (webový a emailový systém).

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, seznámení s předmětem, používání základních nástrojů pro práci s počítačovou sítí
2. Úvod do programu Wireshark s pomocí utility ping, dalších funkcí ICMP protokolu a DNS resolveru
3. Pokročilejší možnosti programu Wireshark: protokoly IP přenosu hlasu (VoIP, RTP), tvorba grafů
4. DNS protokol a hierarchie systému DNS
5. Srovnání protokolů TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol)
6. Překlad adres (NAT) a DHCP protokol
7. Komutace zprav, okruhů, paketů a buněk
8. Techniky detekce ztracených rámců a řízení přenosu dat
9. Výpočty v adresním prostoru protokolů IPv4 a IPv6
10. Test, představení zadání samostatného projektu
11. Vypracování samostatného projektu
12. Dokončení samostatného projektu
13. Obhajoba samostatného projektu

eLearning