Detail předmětu

Pokročilé spektroskopické metody

FCH-DCO_SMAk. rok: 2022/2023

Vybrané kapitoly ze spektroskopických metod včetně jejich teoretického základu s důrazem na nejnovější pokročilé metody s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Student získá detailní znalosti o pokročilých spektroskopických metodách využitelných v jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.

Prerekvizity

Matematika
Fyzika
Fyzikální chemie
Kvantová mechanika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student připraví prezentaci na zadané téma v rozsahu cca 30 minut, po níž následuje diskuse v širších souvislostech, opět v rozsahu cca 30 minut.

Osnovy výuky

Zdroje světla, lasery
Teorie atomárních, molekulových a rezonančních spekter
Fluorescence, fosforescence, Ramanův rozptyl
Spektrometry
Detektory
Další spektroskopické vybavení
Kalibrace spektrometrů
Standartní spektroskopické metody
Pokročilé spektroskopické metody
Využití numerické simulace spekter

Učební cíle

Cílem předmětu je získání přehledu o spektroskopických metodách užívaných v chemické analýze stejně jako o metodách založených na laserové technice, které se do chemické praxe teprve dostanou v budoucnosti. Součástí kurzu je i přehled o vlastnostech a typech různých spektrometrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti se povinně účastní zkoušek svých kolegů.

Základní literatura

ATKINS, P.W., DE PAULA, J. Physical Chemistry, IX. Ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-1429218122 (CS)
HOLLAS J.M. Modern Spectroscopy, IV. Ed., Chichestr: John Wiley & Sons, 2004, ISBN 0-470-84415-9 (CS)
ATKINS, P.W. Fyzikálna chémia, Svazek: 1, 2a, 2b, 3., 1st ed. (sloveský překlad 6. vydání anglického originálu), Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999, ISBN 80-227-1238-8

Doporučená literatura

LAPČÍK L., PELIKÁN, P., ZMEŠKAL, O., KRČMA, F. Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, 1st ed., Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1583-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech