Detail předmětu

FaVU Orientation

FaVU-1RanPAAk. rok: 2022/2023

Struktura předmětu je postavena na postupném obeznamování se s budovou školy a všech jejich pracovišť včetně provozních otázek. Dalším tématem kurzu je informování studujících o struktuře studia – například o hodnocení, způsobu podávání žádostí, možnostech stipendií a studentských grantových soutěžích nebo vnitrofakultních a vnitrostátních stážích či zahraničních pobytech. Samostatnou část pak tvoří základy psaní akademických textů,  metodologie, způsob práce s prameny a citačními normami. Důležitá je pak účast na workshopu pro prevenci sexuálního násilí a následující hodina se školním ombudsmanem/ombudsmankou. Ve druhé polovině semestru je kurz zaměřen na základy autorských práv, na úvod do uměleckého provozu a na perspektivy uplatnění absolventek a absolventů uměleckých oborů. Závěrečná hodina je věnována setkání a debatě s vedením školy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Absolventi/absolventky kurzu se orientují ve struktuře studia, grantů, stipendií, jakož i ve všech školních pracovištích a jejich provozu, v základech uměleckého provozu, autorských práv a etiky. Zároveň vědí, na koho se obrátit v případě jakýchkoli nejistot či nesnází.

Prerekvizity

nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, diskuze, exkurze, participace.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (maximálně 3 neomluvené absence) nebo odevzdání náhradního úkolu.

Osnovy výuky

 1. Obeznamování se s pracovišti školy  – KTM, K3DT, …
 2. Obeznamování se s pracovišti školy  – KAT, knihovna, …
 3. Studijní informace
 4. Žádosti, stipendia, grantové možnosti, zahraniční pobyty
 5. KTDU, psaní prací, zdroje, psaní školních grantů
 6. Prevence sexuálního násilí – respekt až na půdu akademickou
 7. Prevence sexuálního násilí – respekt až na půdu akademickou
 8. Prevence sexuálního násilí – respekt až na půdu akademickou
 9. Hodina s ombudsmanem/ombudsmankou
 10. Autorská práva
 11. Úvod do uměleckého provozu
 12. Perspektivy a uplatnění umělkyň a umělců
 13. Setkání s vedením školy

Učební cíle

Primárním cílem předmětu je seznámit studující s prostředím školy. Součástí je také absolvování workshopu, který studenty a studentky seznámí s problematikou patologického a problematického chování včetně sexuálního obtěžování, šikany a násilí a zprostředkovat jim informace o mechanismech a nástrojích řešení těchto problémů a zmocnit je v jejich pozici.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v Aule FaVU VUT, 1x týdně v hodinách určených rozvrhem. Maximální neomluvená absence jsou 3 hodiny. Nahrazování neomluvené zameškané výuky probíhá formou náhradních úkolů.

Doporučená literatura

https://www.favu.vut.cz/studenti/poradenstvi
https://www.favu.vut.cz/studenti/predpisy#bs-nms
https://www.favu.vut.cz/kabinety-dilny
https://www.favu.vut.cz/fakulta/organizacni-struktura/ombudsman
Zuzana JAKALOVÁ – Veronika VALKOVIČOVÁ (eds.), Bez súhlasu, Bratislava, Praha: Apart, Display, Kapitál 2020.
Pavel KOUKAL, Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla, Praha: Wolters Kluwer 2012.
Audre LORDE, Your Silence Will Not Protect You, Londýn: Silver Press 2017.
Ivan DAVID, Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva, Praha: Nová beseda 2015.
Merril D. SMITH, Sexual Harassment: A Reference Handbook, Santa Barbara / Denver: ABC-CLIO 2020.
Jiří SRSTKA a kol., Autorské právo a práva související, Praha: Leges 2017.
Petr PRCHAL, Limity autorskoprávní ochrany, Praha: Leges 2016.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor