Detail předmětu

Seminář diskrétní matematiky a logiky

FIT-SDLAk. rok: 2021/2022

Množina, relace a zobrazení, ekvivalence, uspořádání. Algebraické struktury s jednou a dvěma operacemi. Homomorfismy a kongruence. Svazy a Boolovy algebry. Výroková a predikátová logika: syntaxe, sémantika, normální formy formulí, důkaz, teorie, korektnost, úplnost.

Prerekvizity

Kurz je koncipován jako opakování základů, předchozí kontakt s disktrétní matematikou a logikou na vysokoškolské úrovni je tedy vhodný, ne však zcela nutný.

Doporučená nebo povinná literatura

Hliněný, P., Úvod do informatiky. Elportál, Brno, 2010.
Kovár, M.,  Diskrétní matematika, FEKT VUT, Brno, 2013
Anderson I., A First Course in Discrete Mathematics, Springer-Verlag, London 2001.
Grimaldi R. P., Discrete and Combinatorial Mathematics, Pearson Addison Valley, Boston 2004.
Grossman P., Discrete mathematics for computing, Palgrave Macmillan, New York 2002.
Kolibiar, M. a kol., Algebra a príbuzné disciplíny, Alfa, Bratislava, 1992.
Kolman B., Busby R. C., Ross S. C., Discrete Mathematical Structures, Pearson Education, Hong-Kong 2001.
Klazar M., Kratochvíl J, Loebl M., Matoušek J. Thomas R., Valtr P., Topics in Discrete Mathematics, Springer-Verlag, Berlin 2006.
Matoušek J., Nešetřil J., Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum, Praha 2007.
Matoušek J., Nešetřil J., Invitation to Discrete Mathematics, Oxford University Press, Oxford 2008.
O'Donnell, J., Hall C., Page R., Discrete Mathematics Using a Computer, Springer-Verlag, London 2006.
Sochor, A., Klasická matematická logika, Karolinum, Praha 2001.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je zopakovat a případně doplnit znalost pro informatiku základních pojmů diskrétní matematiky a matematické logiky, procvičit použití základního matematického aparátu a  jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Písemný test na konci předmětu ohodnocený max. 100 body. Test bude vypsán ve dvou termínech, student tedy může mít až dva pokusy k získání zápočtu (pokud se obou termínů zúčastní).
 • Pokud se student nemůže obou testů z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, bude individuálně přezkoušen.
 • V průběhu semestru mohou být zadány dobrovolné domácí úlohy, bodované dle náročnosti (jejich vypracování není nutné k absolvování předmětu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní úvod do množin, relací, a funkcí.            
 2. Základní úvod do množin, relací, a funkcí, cvičení.   
 3. Výroková a predikátová logika.                          
 4. Výroková a predikátová logika, cvičení.               
 5. Logický důkaz a logické systémy.                        
 6. Algebraické struktury s jednou a dvěma operacemi.     
 7. Logické systémy a algebra, cvičení.                  

(seminář beží v prvních 7 týdnech semestru)