Detail předmětu

Účetnictví

FAST-BV015Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Osnovy výuky

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
8. Zúčtovací vztahy.
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
10.–11. Náklady a výnosy.
12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.1

Učební cíle

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví. 3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh. 4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem. 6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami. 8. Zúčtovací vztahy. 9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 10.–11. Náklady a výnosy. 12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.1

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Účetní doklady. Úvod do daňové evidence. Vedení peněžního deníku a knih pomocné evidence. 3. Hospodářské procesy v systému účtů. 500/2002 Sb. 4.-5. Dlouhodobý majetek. Pořízení. Odepisování. Vyřazení. 6.-7. Zásoby. A a B evidence zásob. Ocenění zásob. Inventarizace zásob. 8. Finanční účty. Evidence cenin, hotovostní a bezhotovostní platby. Evidence zásob. Pohledávky a závazky. 10.-11. Zúčtovací vztahy. Pohledávky a závazky. Daně a dotace. 12. Evidence výnosů a nákladů. Náklady a výnosy z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Daňová uznatelnost nákladů a výnosů. Výdaje a výnosy příštích období. Kurzové rozdíly. 13. Roční účetní závěrka a uzávěrka. Výpočet daně z příjmu právnických osob. Princip kontinuality. Zápočtový test.