Detail předmětu

Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb

FAST-NHB048Ak. rok: 2022/2023

Objekty pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení a budovy sociální péče,posuzování požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů, posuzování požární bezpečnosti změn staveb, požárně bezpečnostní zařízení (zažízení na odvod tepla a kouře, samočinné stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace,aj.), postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů, rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů, požární a ekonomické riziko, posuzování garáží, zejména garáží hromadných a zakladačových.
Objekty skladů, prostory s výskytem hořlavých kapalin, posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu,
požární bezpečnost objektů spojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat požárně bezpečnostní dokumentaci pro
složitější výrobní i nevýrobní objekty včetně řešení specifických
objektů . Bude schopen posoudit požární i ekonomické riziko pro daný
objekt.

Prerekvizity

Základní znalosti z problematiky posuzování požární bezpečnosti nevýrobních objektů, především budov bytových a občanských. Znalosti z oblasti navrhování pozemních staveb, zejména svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Základní znalosti stavebních materiálů a jejich používání ve stavebních konstrukcích.

Osnovy výuky

1. Právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb.Řešení únikových cest u pavlačových domů.
2. Požární bezpečnosti u objektů se zastřešenými átrii. Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování.
3. Řešení požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče.
4. Specifika řešení požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů a změn staveb.
5. Požadavky na návrh a posouzení požárně bezpečnostních zařízení.
6. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů.
7. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Požární úseky a prostory bez požárního rizika.
8. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování, provedení.
9. Odstupové vzdálenosti, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah.
10. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží.
11. Požární bezpečnost objektů skladů. Prostory s výskytem hořlavých kapalin.
12. Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu a objektů spojů.
13. Exkurze studentů a odborná prezentace ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru.

Učební cíle

Cílem je schopnost sestavení kompletního požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Požární kodex norem ČSN 73 08xx..

(CS)

KRATOCHVÍL, Václav, Šárka NAVAROVÁ a Michal KRATOCHVÍL, Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Praha, 2010, ISBN 978-80-86640-53-2

(CS)

KUPILÍK, Václav, Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada Praha 2006 ISBN 80-247-1329-2

(CS)

BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a Táňa ŠVECOVÁ, Požární bezpečnost staveb, Studijní opora FAST VUT, 2020, ISBN 978-80-7204-943-1

(CS)

Doporučená literatura

NYYSSONEN, Tata, On the reliability of fire detection and alarm systems, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland 2005 ISBN 951-38-6569-X

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb.Řešení únikových cest u pavlačových domů. 2. Požární bezpečnosti u objektů se zastřešenými átrii. Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování. 3. Řešení požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče. 4. Specifika řešení požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů a změn staveb. 5. Požadavky na návrh a posouzení požárně bezpečnostních zařízení. 6. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. 7. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. 8. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování, provedení. 9. Odstupové vzdálenosti, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. 10. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží. 11. Požární bezpečnost objektů skladů. Prostory s výskytem hořlavých kapalin. 12. Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu a objektů spojů. 13. Exkurze studentů a odborná prezentace ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Řešení požární bezpečnosti objektů pro bydlení a ubytování. 3.–4. Požární bezpečnost budov zdravotnických zařízení a sociální péče. 5.–6. Návrh a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů a skladů. 7.–8. Možnosti používání výpočetní techniky pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů. 9. Specifika řešení požární bezpečnosti výrobních objektů pomocí výpočetní techniky. 10.–12. Zpracování požárně - bezpečnostního řešení pro zadaný objekt, zejména rozdělení objektu do požárních úseků, výpočty požárního rizika, řešení únikových cest, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah. 13. Korekce zadaného projektu požárně – bezpečnostního řešení, zápočet.

eLearning