Detail předmětu

Inženýrská pedagogika

FAST-NZB011Ak. rok: 2022/2023

Pedagogika, inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, cíle výuky, vyučovací metody, aktivizující metody, didaktické zásady, humanizační tendence, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení školství, školský management, klima školy, tvořivá výuka, antropogenní činitelé výuky, dichotomie výchovy a vzdělávání, realizace výuky, interakce a komunikace v edukačním prostředí, idealizace stavu školství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost didaktických principů ve výuce odborných předmětů. Teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných inženýrských předmětech na středních školách.

Prerekvizity

Obecný přehled o pedagogice, inženýrské pedagogice a didaktice, zájem o školství a učitelství, komunikace v edukačním prostředí, pozorování vyučovacích metod u učitelů, citlivost a vnímavost k vedení vyučovacího procesu, schopnost rozeznání didaktických zásad ve výuce, pozorování vyučovacích metod, dovednost zpracování přípravy k veřejnému projevu a pedagogickému vystoupení, zvládání trémy, schopnost provádět jednoduché průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu z pohledu studenta a pedagoga.

Osnovy výuky

1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s dalšími vědními disciplínami.
2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností.
3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program.
4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace.
5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod.
7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky.
8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management.
9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná tvorba didaktických testů a vyhodnocení jejich parametrů.
10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly.
13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.

Učební cíle

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika. M01 Pedagogika. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika. M02 Didaktika. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Inženýrská pedagogika. M03 Moderní pedagogika. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV. 1999. ISBN 80-85866-33-1.

(CS)

DRAHOVZAL, Jiří, KILIÁN, Oldřich a Rudolf KOHOUTEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: CERM. 1997. ISBN 80-85931-35-4.

(CS)

MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. Brno: PdF (skripta). 1997. ISBN 80-210-1124-6.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s dalšími vědními disciplínami. 2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností. 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program. 4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace. 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely. 6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod. 7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky. 8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management. 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná tvorba didaktických testů a vyhodnocení jejich parametrů. 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace. 11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů. 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly. 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.