Detail předmětu

Automatizace stavebně technologického projektování

FAST-BW052Ak. rok: 2022/2023

Počítačové modelování přípravy a realizace staveb a metody síťové analýzy v závislosti na fázích projektu spojeného s výstavbou. SW prostředky pro podporu projektového řízení.
Typy zaváděných vazeb mezi činnostmi síťového grafu s ohledem na stavební připravenost.
Plánování zdrojů a kapacit. Nákladové a finanční plánování. Evidence postupu výstavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen ovládat a prakticky použít dostupné SW prostředky pro přípravu a realizaci stavby, tj. zpracovat koncept položkového rozpočtu a výkazu výměr; zhotovit, ladit a optimalizovat podrobný časový plán objektu; zpracovat a optimalizovat grafy spotřeby zdrojů a provést jejich bilance pro více projektů.

Prerekvizity

Výborná znalost běžných stavebních technologií, alespoň zběžná znalost speciálních technologií, dobrá orientace v projektové dokumentaci a porozumění jejímu obsahu.

Osnovy výuky

1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování
2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb
3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu
4. Individuální kalkulace
5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC
6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty
7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost
8. Metoda stavebně technologického síťového grafu
9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování
10. Aktualizace stavebně technologického modelu
11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Učební cíle

Poskytnout studentům znalosti z využití SW podpory plánování a řízení výstavbových projektů a moderních způsobů organizace výstavby projektovými, inženýrskými a dodavatelskými firmami. Užívání SW z ČR a USA

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ŠLANHOF, Jiří. Automatizace stavebně technologického projektování (studijní opora). VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009.

(CS)
Jarský, Č. Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, manuál CONTEC (součást instalace). Jarský, Č, 2003. (CS)
Krejčí, Luboš. Rozpočtování staveb. ČKAIT 2013, ISBN 978-80-87438-39-8. (CS)

Doporučená literatura

Jarský, Č., Musil, F., Svoboda ,P., Gašparík, J., Motyčka, V., Pospíchal, V. Kovářová, B., Vyčítal, M. Příprava a realizace staveb. Cerm s.r.o. Brno, 2019. (CS)

FOSTER, Jack Stroud. Structure & Fabric 2. PEARSON, 2006. ISBN 0131970968

(EN)

Microsoft. Microsoft Project 2017, reference manual. Microsoft, 2017.

(EN)

TICHÁ, Alena a kol.. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě I, II. CERM, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7204-587-7

(CS)

BEHREMS, Werner a HAWRANEK M., Peter. Manual for the preparation of industrial feasibility studies. United Nations Industrial Development Organization, 1991. 9211062691

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování 2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb 3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu 4. Individuální kalkulace 5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC 6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty 7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost 8. Metoda stavebně technologického síťového grafu 9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování 10. Aktualizace stavebně technologického modelu 11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, individuální zadání projektu, provozní řád počítačové učebny 2. Zahájení práce v programu BUILDpower: založení stavby, objektu, rozpočtu, nastavení parametrů rozpočtu 3. Otevření, import, mazání, export, typy položek, vyhledávání položek 4. Tvorba výkazu výměr, samostatná práce na individuálním rozpočtu 5. Propočet dle technicko hospodářských ukazatelů, samostatná práce na individuálním rozpočtu 6. Harmonogram na podkladě rozpočtu i propočtu, samostatná práce na individuálním rozpočtu 7. Zahájení práce na síťové analýze, seznámení s programem CONTEC: správa souborů, založení projektu, individuální zadání pro samostatnou práci ve zbytku semestru 8. Založení a tvorba modelu, procvičování vazeb, zahájení práce na individuálním projektu 9. Využití typového síťového grafu, ladění síťového grafu, aktualizace podle rozestavěnosti, grafy potřeb zdrojů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy 10. Agregace stavebně technologických projektů, optimalizace dle limitu zdrojů, bilancování zdrojů více projektů, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, rekapitulace dle etap a dodavatelů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy 11. Prezentace výsledků individuálních zadání semestrálního projektu, obhajoba dosažených výsledků, zápočet