Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

FAST-GH01Ak. rok: 2022/2023

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

PD konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Osnovy výuky

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
11. Ploché střechy a komíny
12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
13. Legislativa a Stavební zákon

Učební cíle

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Doutlík L.: Urbanistická typologie. ČVUT Praha, 1992. (CS)
Štípek J.: Zásady nauky o stavbách. ČVUT Praha, 2000. (CS)
Horniaková a kol.:: Pozemní stavitelství. JAGA Bratislava, 2002. (SK)
Chudley, R., Greeno, R.: Building Construction Handbook. Elsevier LTD, 2008. ISBN: 978-0-7506-86228. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie 2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma 3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla 4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů 5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce 6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby 7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby 8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce 9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem. 10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy 11. Ploché střechy a komíny 12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy 13. Legislativa a Stavební zákon

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby 3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100 6.-7.Řezy a pohledy 8.Vrstevnicový plán a místopis 9.Umístění stavby do terénu 10.Základové konstrukce 11.Terénní úpravy 12.Technická zpráva 13. Kompletace a udělení zápočtu