Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba (ARS)

FAST-NHB069Ak. rok: 2022/2023

Získání teoretických i praktických dovedností z oblasti udržitelné výstavby.
Principy udržitelné výstavby.
Způsoby hodnocení udržitelnosti staveb.
Konstrukční a materiálová řešení pro udržitelnou výstavbu.
Seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení budov.
Obnovitelné zdroje energie.
Bezbariérové užívání staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Prerekvizity

znalost návrhu konstrukcí pozemních staveb, pokročilé znalosti z?oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a technických zařízení budov

Osnovy výuky

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KOČÍ, Vladimír a kol. LCA a EPD stavebních výrobků. Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu jako cesta k udržitelnému stavebnictví. Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 2012. ISBN 978-80-260-3504-6

(CS)

KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009.
ISBN 978-80-86832-42-5

(CS)

CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2532-1

(CS)

MINKE, Gernot. Příručka hliněného stavitelství. Materiály – Technologie – Architektura. Bratislava: Pagoda, 2009.
ISBN 978-80-969698-2-1

(CS)

ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT

(CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/rd/ (CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro bytové domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/bd/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje. 2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment). 3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod. 4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik. 5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení. 8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví. 10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů. 11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod. 13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce 2. Výkaz hmotností zabudovaných stavebních materiálů 3.-5. Výpočet a posouzení Environmentálních kritérií 6.-8. Výpočet a posouzení Sociálních kritérií 9. Výpočet a posouzení kritérií Ekonomika a management 10. Výpočet a posouzení kritérií Lokalita 11. Výsledné hodnocení, stanovení typu certifikátu 12. Závěrečný dokument 13. Zápočet