Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 1

FAST-BV014Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojových diagramů průběhu projektu, strukturní plány, organigramy, funkční diagramy, plány výkonů, přehledné a koordinační časové plány ve formě síťových grafů a Ganttových diagramů, plány nákladů, plány nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů, dále zpracování plánu organizace výstavby jako součásti projektové dokumentace pro stavební řízení tohoto stavebního celku, návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a návrhu na vydání kolaudačního souhlasu. Pro zpracování se používá program Microsoft Project.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Praktické znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy. Znalost práce s počítačem.

Učební cíle

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Zvládnutí specializovaných softwarových produktů. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

DOLEŽAL Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. Management. ISBN 978-80-247-4631-9 (CS)
DOLEŽAL Jan, Jiří KRÁTKÝ. Projektový management v praxi: Naučte se řídit projekty!. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5693-6 (CS)
NOVÁKOVÁ Jana a Miloš WALDHANS. Projekt - Projektové řízení staveb. FAST VUT v Brně, studijní opora, 2007.  (CS)
LEVY, Sidney M. Project management in construction. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-175310-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu

2. Hrubá fáze definování

3. Mandátní smlouva

4. Strukturní plán průběhu projektu výstavby

5. Microsoft Project

6. Plán nákladů

7.-8. Časové plány průběhu projektu výstavby

9. Hrubá fáze plánování

10.-11. Plán organizace výstavby

12. Hrubá fáze provádění

13. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu