Detail předmětu

Projektové řízení staveb 1

FAST-BV008Ak. rok: 2022/2023

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu je členěn na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti se seznámí s programem Microsoft Project.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalost obecných postupů a specifických dovedností z oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti
4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací
9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project
12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Učební cíle

Získání obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně investorské. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7. (CS)
NOVÝ Martin, Jana NOVÁKOVÁ, Miloš WALDHANS. Projektové řízení staveb I, elektronická studijní opora, VUT FAST, Brno 2006 (CS)
DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2 (CS)
LEVY, Sidney M. Project management in construction. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-175310-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy

2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa

3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti

4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla

5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu

6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby

7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování

8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací

9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva

10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu

11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project

12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů

13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, výklad a praktické příklady - modelování průběhu projektu, metody a příklady užití síťové analýzy

2. Příklady výpočtu síťového grafu, rezervy a jejich využití

3. Průběh projektu výstavby, zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby, korekce síťového grafu

4. 1. zadání - definování projektu metodou logického rámce, zpracování problémové analýzy

5. Pokračování práce na 1. zadání, zpracování cílové analýzy a vlastního logického rámce

6. Veřejná prezentace definování projektu metodou logického rámce po jednotlivých skupinách

7. 2. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby

8. Pokračování práce na 2. zadání

9. 3. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby

10. Korekce 3. zadání, zápočtový test

11. 4. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu. Součástí zadání je zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu

12. Pokračování práce na 4. zadání - korekce

13. Pokračování práce na 4. zadání - korekce. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet