Detail předmětu

Financování stavební zakázky

FAST-BV010Ak. rok: 2022/2023

Finanční zdroje stavebního podniku, zdroje vlastní a cizí, zdroje krátkodobé a dlouhodobé.

Majetek podniku, řízení jednotlivých složek majetku a krytí majetku z různých zdrojů.

Stavební zakázka, její vymezení.

Rozpočet.

Sledování nákladů na zakázku, průběh stavební zakázky z pohledu technologického a finančního.

Zajištění finančních zdrojů na finanční zakázku.

Finanční plán zakázky. Cash-flow podniku a cash-flow stavební zakázky.

Srovnání plánovaného a skutečného stavu stavební zakázky z pohledu finančního.

Vyhodnocení rozdílů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalost skutečných nákladů stavební zakázky.

Prerekvizity

Orientace v oblasti podnikového financování a ekonomiky stavebního podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je ve cvičeních a to formou písemného testu a prezentace zpracovaného individuláního zadání. 

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky financování. Vymezení kategorií "majetek a zdroje krytí". Struktura majetku a zdrojů krytí. Vazby mezi objemem majetku a zdrojovým zajištěním majetku.
2. Řízení jednotlivých druhů majetku ve vazbě na jejich zdrojovou náročnost.
3. Stavební zakázka, její vymezení. Stanovení finanční náročnosti zakázky ve vazbě na rozpočet. Obecné zásady sledování nákladů na zakázku, přiřazování režijních nákladů jednotlivým zakázkám.
4.-5. Vnitropodnikové směrnice sledují problematiku financování stavební zakázky. Evidenční zajištění.
6.-7. Vlastní a cizí zdroje, ze kterých lze financovat stavební zakázku (hosp. výsledek běžného a minulého období, zálohy, leasing, dotace). Porovnání jednotlivých zdrojů z hlediska ekonomické výhodnosti a jejich zajištění.
8. Finanční plán zakázky.
9. Sledování průběhu stavební zakázky z pohledu technologického a finanční náročnosti.
10. Cash-flow podniku a cash-flow stavební zakázky-plánovaný a skutečný. Řízení peněžních toků na zakázce, různé způsoby fakturace stavebních prací. Subdodávky z pohledu finančního.
11.-12. Srovnání plánovaného a skutečného stavu stavební zakázky z pohledu finančního.
13. Vyhodnocení stavební zakázky. Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi finančním plánem zakázky a skutečností. Odpovědnost za rozdíly. Motivace při řízení zakázky.

Učební cíle

Sledování skutečných nákladů stavební zakázky. Schopnost řízení peněžních toků na stavební zakázce volbou vhodného způsobu financování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN ISBN 978-80-271-0194-8. (CS)
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0. (CS)

ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3669-3.

(CS)

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

(CS)
MARKOVÁ, Leonora. Ceny ve stavebnictví. Studijní opory pro kombinované studium. FAST VUT v Brně. 2009 (CS)
TEMPLAR, Simon, HOFMANN, Erik and Charles FINDLAY. Financing the End-to-End Supply Chain: A Reference Guide to Supply Chain Finance. 2nd Edition. Kogan page, 2020. ISBN 978-1789663488 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky financování. Vymezení kategorií "majetek a zdroje krytí". Struktura majetku a zdrojů krytí. Vazby mezi objemem majetku a zdrojovým zajištěním majetku.

2. Řízení jednotlivých druhů majetku ve vazbě na jejich zdrojovou náročnost.

3. Stavební zakázka, její vymezení. Stanovení finanční náročnosti zakázky ve vazbě na rozpočet. Obecné zásady sledování nákladů na zakázku, přiřazování režijních nákladů jednotlivým zakázkám.

4.-5. Vnitropodnikové směrnice sledují problematiku financování stavební zakázky. Evidenční zajištění.

6.-7. Vlastní a cizí zdroje, ze kterých lze financovat stavební zakázku (hosp. výsledek běžného a minulého období, zálohy, leasing, dotace). Porovnání jednotlivých zdrojů z hlediska ekonomické výhodnosti a jejich zajištění.

8. Finanční plán zakázky.

9. Sledování průběhu stavební zakázky z pohledu technologického a finanční náročnosti.

10. Cash-flow podniku a cash-flow stavební zakázky-plánovaný a skutečný. Řízení peněžních toků na zakázce, různé způsoby fakturace stavebních prací. Subdodávky z pohledu finančního.

11.-12. Srovnání plánovaného a skutečného stavu stavební zakázky z pohledu finančního.

13. Vyhodnocení stavební zakázky. Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi finančním plánem zakázky a skutečností. Odpovědnost za rozdíly. Motivace při řízení zakázky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, představení hlavních témat.

2. Kalkulace jednotkové ceny stavební práce.

3. Rozpočet stavebního objektu.

4. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.

5. Zadání individuální seminární práce.

6. Sestavení časového harmonogramu.

7. Návrh finančního plánu - předpoklad.

8. Návrh finančního plánu - skutečnost.

9. Kalkulace finanční úspory.

10. Analýza plateb - varianta 1.

11. Analýza plateb - varianta 2.

12. Prezentace seminárních prací.

13. Zápočet.