Detail předmětu

Řízení stavební zakázky

FAST-NWA027Ak. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje posluchače s komplexním pohledem na výstavbový proces, a to detailněji na výrobní proces z hlediska řízení stavební zakázky z úrovně výrobního úseku. V předmětu jsou vysvětleny vztahy jednotlivých subjektů výstavby především z pohledu zhotovitele, dále možnosti úspěšného zpracování nabídky a následné práce se zakázkou. Předmět se zaměřuje na práci výrobních středisek stavební firmy a operativního managementu od fáze podepsání smlouvy o dílo, resp. předání staveniště až do okamžiku ukončení realizace podepsáním protokolu o předání díla. Při vlastní realizaci díla jsou řešeny otázky stavebně technologické přípravy stavby v návaznosti na výrobní plán a analýzu a bilanci zdrojů. Detailně jsou zde probrány činnosti řídícího pracovníka, jeho hlavní administrativní a věcné činnosti, spolupráce s jinými subjekty ve výstavbovém procesu mimo stavební firmu, činnosti při vyskytujících se změnách s dopadem na možné rizikové faktory a jejich dopady na výstavbový proces zejména při realizaci dotačních programů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Řízení stavební zakázky, tedy seznámí se s hlavními zásadami, metodami a strukturou řízení stavební zakázky. Získá rovněž znalosti v souvislosti se získáváním a zpracováním nabídek pro budoucí výrobu.

Prerekvizity

Studenti se pro úspěšné absolvování tohoto předmětu musí orientovat ve výstavbovém procesu jako celku, tudíž požadavky na jejich vstupní znalosti budou z oblastí stavebně technologického projektování, práva v oblasti stavebního podnikání, počítačové podpory v přípravě a realizací staveb, bezpečnostního, kvalitativního, environmentálního a finančního managementu.

Osnovy výuky

1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.
2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.
3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu.
4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě.
5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace.
6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.
7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol.
8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.
9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla
10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Učební cíle

Seznámit posluchače se strukturou řízení stavební zakázky včetně vazeb uvnitř organizace a mimo organizaci. Naučit chápat způsoby získávání a zpracování nabídek pro budoucí výrobu. Pochopit řízení stavební zakázky z úrovně středního a operativního managementu a jeho agendy, rovněž tak s pravomocemi a povinnostmi operativního managementu. Seznámit posluchače s hlavními a souvisejícími činnostmi při řešení stavební zakázky včetně bezpečnostního a kvalitativního dohledu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Biely, B., Řízení stavební zakázky, ÚAIÚ, Brno – průvodce studiem, intranet fakulty stavební, 2008

(CS)

Jarský Č. Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, AA CERM Brno, 2003

(CS)

Kozlovská, M. a kol.: Ako úspešně riadiť malú stavebnú firmu, Bratislava 2003

(SK)

Kozlovská, M., Hyben, I.: Stavbyvedúci, manažér stavebného procesu, Bratislava 2005

(SK)

Kadlčáková A.: Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000

(CS)

Hájek, V., a kol.: Řízení stavební firmy, ČKAIT, 1999

(CS)

Hájek, V., Jelen, V., Vokálová J.: Ekonomika a management 10, část 1., 2., ČVUT Praha, Fakulta stavební, 1999

(CS)

Malý, S.: Legislativa ve stavebnictví, ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000

(CS)

Frková J., Tománková J.: Projekt z přípravy a řízení staveb, ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000

(CS)

Boyce, T.: The comercial engineer, Hawksmere London, 1990

(EN)

Harris, F., McCaffer, R.: Modern construction management, Granada publishing, London, 1993

(EN)

Ziegenbein, K.: Controlling , Ludwigshafen, Kiel, 1995


Fuller, D.: Vést nebo být veden, London, 1986


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby. 2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska. 3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu. 4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě. 5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace. 6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci. 7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol. 8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě. 9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla 10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení vybrané stavby na stavební objekty, výpočet měrných jednotek a jejich počtu pro propočtové náklady, zařazení stavebních objektů do JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů) a převod do CZ-CC (Classification of Types of Constructions). Stanovení propočtové ceny jednotlivých stavebních objektů, resp. celé stavby. 2. Sestavení propočtového (orientačního) harmonogramu celé stavby dle návaznosti jednotlivých stavebních objektů s využitím podpůrných ukazatelů a softwarových nástrojů. 3. Sestavení návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby, vypracování protokolu o předání staveniště, vypracování protokolu o předání stavby včetně drobných vad a nedodělků, seznamy nutných dokladů k předání díla. 4. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u střední až velké firmy včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy. 5. Sestavení bilance zdrojů (lidských, materiálních, strojních a finančních) na základě předem zpracovaného položkového rozpočtu pro 3 technologické etapy. 6. Sestavení operativního plánu na období 2 týdnů z předem sestaveného položkového rozpočtu a navazujícího časového plánu včetně návrhu a analýzy potřeb zdrojů a způsobu jejích zajištění. 7. Sestavení kontrolního a zkušebního plánu pro 3 technologické etapy pro dříve sestavený časový postup výstavby. 8. Vypracování pracovního postupu na stavbě pro období 2 týdnů ve stavebním deníku včetně vypsání úvodních listů. Vypracování zápisu z jednoho kontrolního dne. 9. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u malé firmy, včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy. 10. Kontrola vypracovaných úkolů a jejich vyhodnocení.