Detail předmětu

Fyzika I

FAST-GB01Ak. rok: 2022/2023

Fyzikální veličiny, dimenzionální analýza, kinematika hmotného bodu, nejdůležitější pohyby, vzájemné silové působení hmotných objektů, pohybové zákony, pohybová rovnice v inerciálních a neinerciálních soustavách, dráhový účinek síly, vztah práce a mechanické energie, konzervativní a disipativní silová pole, zákon zachování energie, časový účinek síly, dynamika soustavy hmotných bodů, impulsové věty, působení sil na tuhé těleso, pohyb tuhého tělesa, kinetická energie a moment setrvačnosti tuhého tělesa, popis gravitačního pole, intenzita a potenciál, centrální pohyb těles, pohyb družic,základní pojmy mechanického kmitání, pohyb harmonického oscilátoru, tlumené a nucené kmity oscilátoru, skládání a rozklad kmitů, vznik mechanického vlnění, postupné a stojaté vlnění v bodové řadě, vlnová rovnice pro vlnění v bodové řadě, prostorové vlnění, rychlost šíření vlnění v látkách, Dopplerův princip a jeho aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Teoretické a praktické znalosti v oborech mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa a mechanické kmitání a vlnění.

Prerekvizity

Základní znalosti fyziky v rozsahu středoškolských osnov, základy vysokoškolské matematiky, derivace, integrace, jednoduché diferenciální rovnice.

Osnovy výuky

1.týden: Kinematika hmotného bodu.
2.týden: Vzájemné silové působení těles, pohybové zákony.
3.týden: Pohybová rovnice v inerciálních a neinerciálních soustavách.
4.týden: Práce a mechanická energie, zákon zachování energie.
5.týden: Časový účinek síly, souvislost momentu síly a momentu hybnosti.
6.týden: Dynamika soustavy hmotných bodů, impulsové věty.
7.týden: Pohyb tuhého tělesa, kinetická energie a moment setrvačnosti.
8.týden: Popis gravitačního pole, intenzita a potenciál, souvislost mezi nimi.
9.týden: Centrální pohyb těles, pohyb družic.
10.týden: Základní pojmy mechanického kmitání, pohyb harmonického oscilátoru.
11.týden: Tlumené a nucené kmity oscilátoru.
12.týden: Skládání a rozklad kmitů.
13.týden: Vznik mechanického vlnění, postupné a stojaté vlnění v bodové řadě, prostorové vlnění, rychlost šíření vlnění v látkách. Dopplerův princip a jeho aplikace.

Učební cíle

Získání základních teoretických znalostí a zejména praktických znalostí, dovedností a návyků v oblastech fyziky: kinematika a dynamika hmotného bodu, mechanika tuhého tělesa a mechanické kmity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Koktavý B.: Mechanika hmotného bodu. VUTIUM Brno, 1998. (CS)
Koktavý B.: Mechanické kmity a vlnění. CERM Brno, 1999. (CS)
Ficker T.: Fyzikální praktikum. CERM Brno, 1999. (CS)
Šikula J.: Mechanika tuhých těles. CERM Brno, 2001. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: Kinematika hmotného bodu. 2.týden: Vzájemné silové působení těles, pohybové zákony. 3.týden: Pohybová rovnice v inerciálních a neinerciálních soustavách. 4.týden: Práce a mechanická energie, zákon zachování energie. 5.týden: Časový účinek síly, souvislost momentu síly a momentu hybnosti. 6.týden: Dynamika soustavy hmotných bodů, impulsové věty. 7.týden: Pohyb tuhého tělesa, kinetická energie a moment setrvačnosti. 8.týden: Popis gravitačního pole, intenzita a potenciál, souvislost mezi nimi. 9.týden: Centrální pohyb těles, pohyb družic. 10.týden: Základní pojmy mechanického kmitání, pohyb harmonického oscilátoru. 11.týden: Tlumené a nucené kmity oscilátoru. 12.týden: Skládání a rozklad kmitů. 13.týden: Vznik mechanického vlnění, postupné a stojaté vlnění v bodové řadě, prostorové vlnění, rychlost šíření vlnění v látkách. Dopplerův princip a jeho aplikace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: návody - seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů a zpracování laboratorních úloh, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů) 2.týden měření první laboratorní úlohy podle rozpisu 3.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 4.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 5.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 6.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 7.týden konzultace - opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů 8.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 9.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 10.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 11.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 12.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů 13.týden písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet Laboratorní úlohy: Stanovení optické mohutnosti čoček sférometrem Stanovení plošného obsahu přímou metodou a planimetrem Stanovení hustoty pevných látek přímou metodou a na hydrostatických vahách Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče, Stanovení modulu pružnosti ve smyku přímou metodou, Stanovení modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem Stanovení momentu setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla Stanovení momentu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů