Detail předmětu

Právo

FAST-BV007Ak. rok: 2022/2023

Právní systém českého státu. Postavení a zařazení českého práva v právních systémech. Základní právní pojmy a terminologie. Ústavní pořádek České republiky a naše nejvyšší právní normy. Základní lidská práva a svobody. Systém soudů v ČR. Zásady občanského a obchodního zákoníku, jejich vzájemná návaznost a vztah obou k živnostenskému zákonu. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva. Podnikání fyzických osob, společnost tichá a sdružení (konsorcium). Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Smlouvy pojmenované a innominátní. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona a zákona o výkonu autorizovaných povolání ve výstavbě. Úvod do pracovního práva, základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů a prvků systematického uspořádání právního řádu ČR.

Prerekvizity

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané na střední škole. Na tento předmět budou navazovat další právní předměty vyučované v magisterském studijním programu, především: Finanční, Pracovní právo a Právo v obchodních vztazích.

Osnovy výuky

1.-3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze)
4.-6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody)
7.-8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku)
9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů)
12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy)

Učební cíle

Tento předmět umožňuje pochopit základní principy, prvky systematické uspořádání právního řádu ČR. Seznamuje se základními instituty ústavního, obchodního, občanského a pracovního práva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze) 4.-6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody) 7.-8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku) 9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů) 12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy)

eLearning