Detail předmětu

Základy imunochemie

FCH-MCO_IAk. rok: 2022/2023

V první sekci (čtyři přenášky) budou vysvětleny přehlednou a stručnou formou základní představy o struktuře a mechanismech fungování imunitního systému

Ve druhé sekci budou probrány základy imunochemie a předvedeny moderní směry ve využití imunoafinitních interakcí pro analytické účely.

Třetí sekce je zaměřena na medicínské aplikace v oblasti vakcín, cílených terapeutik a imunofarmak

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními obory imunologie a imunochemie , předmětem jejich studia a též metodami používanými v umonologii a zejména imunochemii.
První sekce – Základy imunologie - seznámí posluchače s anatomií a fyziolgií imunitního systému, s jeho hlavními složkami a typy imunitní odpovědi. Ve druhé části se studenti obeznámí se strukturou protilátek, jejich vlastnostmi a metodami jejich studia. Dále budou objasněny principy bioanalytických metod založených na imunoafinitních interakcích - vysvětleny budou zejména elektromigrační a chromatografiké techniky, ale též moderní spektroskopické a fyzikálně-chemické techniky.. Diskutováno bude i využití imunoafinitních interakcí v moderní analýze, vývoj analytických čipů, imunoafinitní separace, imunohistochemie a analýza pomocí průtokové cytometrie apod. Ve třetí sekci pak studenti získají přehled o medicínských aplikacích imunochemie v oblasti vývoje a výroby vakcín, využití protilátek pro terapeutické účely a možnost aplikace včetně moderních transportních systémů a cílené aplikace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžná práce v semestru - krátké prezentace studentů jsou součástí výsledného hodnocení. Zkouška probíhá ústní formou.

Osnovy výuky

První sekce – Základy imunologie
1. Seznámení se základní a pokročilou literaturou. Sociálně-historické aspekty infekčních chorob, význam imunologie jako vědeckého oboru, staré a nové nebezpečné infekce,
2. Základy imunologie – anatomie a fyziologie imunitního systému, základní anatomické struktury imunitního systému, typy buněk imunitního systému a jejich vznik, lokalizace a pohyb v organismu.
3. Imunitní odpověď – vrozená a adaptivní imunita, buněčná a humorální složka imunitní odpovědi, principy selektivních interakcí a molekulární mechanismy přenosu signálu v buňkách a mezi buňkami
4. Mukozní imunita, typy a struktura antigenů, průběh imunitní odpovědi a její regulace.
Diskuse k celé sekci

Druhá sekce – Imunochemie a analytické metody založené na imunoafinitních interakcích
5. Imunoglobuliny – typy imunoglobulinů, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti, metody purifikace, monoklonální protilátky, jejich příprava a využití, vysvětlení pojmů afinita a avidita, vaječné imunoglobuliny IgY – příprava a využití.
6. Základy biokonjugační chemie pro přípravu imunoafinitních struktur, metoda ELISA a její aplikace
7. Základy moderních metod purifikace a analýzy proteinů a biopolymerů – chromatografie, elektroforéza, frakcionace v tokovém poli, dynamický a statický rozptyl světla, infračervená a fluorescenční spektroskopie, cirkulární dichroismus, differenciální skanovací kalorimetrie a isotermální titrační kalorimetrie.
8. Využití imunoafinitních interakcí v moderní analýze, vývoj analytických čipů, imunoafinitní separace, imunohistochemie a analýza pomocí průtokové cytometrie, imunoafinitní metody analýzy založené na využití resonance povrchového plasmonu (surface plasmon resonance)
Diskuse k celé sekci

Třetí sekce – medicínské aplikace
9. Vakcíny – vývoj a výroba vakcín, adjuvans, předpoklady pro úspěšný vývoj a použití vakcín, antivakcinační hnutí, DNA vakcíny – princip a mechanismus účinku, způsob aplikace, legislativní aspekty
10. Rekombinantní subjednotkové vakcíny – příprava, charakterizace, aplikace, příklady rekombinantních vakcín (hepatidida B), výhody a problémy rekombinantních vakcín, adjuvans a nosiče pro konstrukci rekombinantních vakcín.
11. Využití protilátek pro terapeutické účely (např. protinádorová terapie monoklonálními protilátkami), cílená terapeutika, nanočástice jako nosiče léčiv a jejich cílení pomocí protilátek
12. Závěr předmětu, diskuse a zkouška formou testu a přednášky studenta na zadané téma.

Semináře
Studentské presentace (10 minut) a diskuse k tématu

Učební cíle

V první sekci (čtyři přenášky) budou vysvětleny přehlednou a stručnou formou základní představy o struktuře a mechanismech fungování imunitního systému

Ve druhé sekci budou probrány základy imunochemie a předvedeny moderní směry ve využití imunoafinitních interakcí pro analytické účely.

Třetí sekce je zaměřena na medicínské aplikace v oblasti vakcín, cílených terapeutik a imunofarmak

Na tento přednáškový cyklus bude navazovat předmět s názvem „buněčné biotechnologie“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje.

Základní literatura

Bartůňková J., Hořejší V.: Základy imunologie. Trito, 4.vydání, 2009. (CS)
Šedivá A., Bartůňková J.: Imunologie - minimum pro praxi. Triton, 2002, 3.vydání (CS)
Fukal L., Holubová B.: Imunochemie a imunoanalýza. VŠCHT Praha, skripta, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor