Detail předmětu

Praktikum z technologie vody I

FCH-MCO_TEV1_PAk. rok: 2022/2023

Vybrané technologické testy z oboru technologie vody (určení optimální dávky koagulantu při úpravě povrchové vody klasickým koagulačním testem, problematika tvrdosti vody s využitím ionexového lože, odželezování a odmanganování modelové vody, biologické čištění odpadních vod -nitrifikace, denitrifikace, mikrobiologie kalu, využití pokročilých oxidačních procesů - včetně potřebných analytických metod a zpracování výsledků), v podobě šesti samostatných úloh, koncipovaných pro celodenní (8 hodin) práci dvojice studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech a zvýší se jeho kompetence studentů následovně:

1. Studenti získají přehled o použití vybraných experimentálních metodách využívaných v technologii vody.
2. Studenti budou ovládat vybrané technologické testy používané v technologii vody.
3. Studenti budou ovládat fyzikálně-chemické, chemické a fyzikální metody rozboru materiálů zkoušených v probíraných technologických testech.
4. Studenti budou ovládat instrumentální techniku využívanou při probíraných technologických testech.
5. Studenti si osvojí metodiku a vyhodnocování vybraných technologických testů včetně zpracování experimentálních výsledků s využitím nástrojů matematické
analýzy a matematické statistiky.
6. Studenti získají schopnost samostatné práce při použití vybraných technologických testů z oblasti technologie vody, včetně potřebných chemických analýz a jejich
vyhodnocování.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Z časových důvodů je laboratorní cvičení rozvrhováno v rozsahu 8 hodin jednou za 14 dní. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na všech úlohách praktika, odevzdání všech protokolů (v elektronické nebo písemné formě) ve vyhovující kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Osnovy výuky

1. Koagulační testy – Úprava povrchových vod na vodu pitnou
2. Odželezování a odmanganování vody
3. Změkčování na ionexovém loži (mixbed), „tlaková filtrace“
4. Biologické čištění komunálních odpadních vod – nitrifikace, denitrifikace
5. Pokročilé oxidační procesy s využitím UV záření, peroxidu vodíku
6. Mikrobiologie aktivovaného kalu

Učební cíle

Praktické seznámení se základními technologickými postupy úpravy vody a čištění odpadní vody včetně nezbytných chemických analýz a metod numerického a matematickostatistického zpracování získaných experimentálních výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na všech úlohách praktika, odevzdání všech protokolů (v elektronické nebo písemné formě) ve vyhovující kvalitě a úspěšně absolovovat zápočtový test.

Základní literatura

L. Žáček: Laboratorní cvičení z technologie vody. FCH VUT v Brně, 1995 (CS)
Kol. aut.: Laboratorní metody v technologii vody. Vyd. VŠCHT Praha, 1997 (CS)
E-learning -návody ke cvičení (CS)

Doporučená literatura

Ferdinand Tuček, Jan Chudoba a Zdeněk Koníček: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha 1988 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor