Detail předmětu

Laboratoř oboru II

FCH-MC_LAB2_PAk. rok: 2022/2023

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 8 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odprezentovat cíle, hypotézy a reálné/očekávané výsledky diplomové práce. Dále, je nutné splnit požadavky vedoucího diplomové práce pro udělení klasifikovaného zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled a pod.).

Osnovy výuky

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje  písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na DP. Může zahrnovat i praktickou část. Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
1) speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce,
2) trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu,
3) vedení laboratorního deníku.

1. Úvod, obecná pravidla řešení diplomové práce – teoretické i experimentální části
2. Zásady bezpečnosti práce
3. Základní typografické pravidla pro psaní diplomových prací
4. Formulace problému a cíle práce, obrázkový abstrakt
5. Úvod absolventské práce
6. Co má obsahovat teoretická část diplomové práce
7. Co má obsahovat praktická část diplomové prác
8. Jak napsat závěr diplomové práce
9. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 1. část
10. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 2. část
11. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 3. část
12. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 1. kolo
13. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 2. kolo

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na BP nebo DP. Může zahrnovat i praktickou část.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Základní literatura

M. Veselý, Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačných prací na FCH VUT v Brně, 2014, https://www.fch.vut.cz (CS)
S.P. Turbek, T.M. Chock, K. Donahue, C.A. Havrilla, A.M. Oliverio, et al, The Bulletin of the Ecological Society of America 97(4) (2016) 417-426, https://doi.org/10.1002/bes2.1258 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning