Detail předmětu

Úvod do bakalářské práce - BT

FCH-BC_UBP_BTAk. rok: 2022/2023

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s moderními metodami měření, které jsou využívány v chemicko-inženýrské praxi. Důraz je kladen rovněž na zpracování a kritické vyhodnocení výsledků měření chemických a fyzikálních veličin. Přednášky a praktická cvičení se týkají zejména těchto témat: metrologie, chyby a neurčitost měření, měřící přístroje, měření elektrických veličin, měřeni neelektrických veličin, měření tlaku, měření teploty, měření průtoku a proteklého množství, měření hladiny, měření koncentrace, optická měření, digitalizace a číslicové zpracování analogových signálů, systémy pro měření a zpracování dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti budou rozumět základním postupům a pravidlům pro zpracování odborných textů, práci s databázemi a používání citací. Dále budou schopni relevantně volit metody pro sběr, analýzu a prezentování experimentálních dat.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemické informatiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny cvičení a vypracovat semestrální projekt, v rámci kterého studenti zpracují problematiku své bakalářské práce v požadovaném rozsahu a formě.

Osnovy výuky

1. Úvod do bakalářské práce: pokyny a směrnice pro zpracování práce a SZZ, struktura odborného textu a jeho jednotlivé části,
2. Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na FCH VUT v Brně, normy a pravidla pro zpracování technických prací, typografická pravidla, pravidla pro vytváření grafů, Příprava tabulek, obrázků, příloh, dodatků
3. Rešerše, odborné informační zdroje a databáze, citace dle normy, zákony a etika
4. Základy zpracování experimentálních dat - úvod: nástroje, možnosti a způsoby zpracování dat
5. Základy zpracování experimentálních dat - statistická šetření: sběr dat, zpracování dat, zobrazení a základní analýza dat, vyjadřování variability, miry polohy, průměr grupovaných dat, vážený průměr, korelace, lineární regrese
6. Základy zpracování experimentálních dat - nejistoty měření: nejistota přímých měření, nejistota nepřímých měření, kombinovaná a rozšířená nejistota
7. – 13. Individuální témata pro oborovou výuku

Učební cíle

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s moderními metodami měření, které jsou využívány v chemicko-inženýrské praxi. Důraz je kladen rovněž na zpracování a kritické vyhodnocení výsledků měření chemických a fyzikálních veličin. Přednášky a praktická cvičení se týkají zejména těchto témat: metrologie, chyby a neurčitost měření, měřící přístroje, systémy pro měření a zpracování dat atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinnou součástí prezenční i kombinované formy studia je seminář v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium a jedna hodina týdně pro studium kombinované. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, návody k jednotlivým úlohám řešeným na semináři a další.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning