Detail předmětu

Odborná praxe - CHTOZP

FCH-BC_ODP_ZAk. rok: 2022/2023

Vykonání odborné praxe v podniku/instituci zabývající se problematikou ochrany, případně technologie ochrany životního prostředí. Praxe musí svou náplní souviset s oborem studia. V jejím rámci studenti uplatní a prohloubí teoretické poznatky získané ve výuce a získají zkušenosti s praktickým řešením konkrétních praktických problémů. Zároveň se zdokonalí v oblasti praktické spolupráce a komunikace v týmu. Konkrétní náplň praxe je nutno domluvit před jejím zahájením s garantem předmětu. Výstupem, jež je podkladem k udělení zápočtu, je zpravidla zpráva o činnosti v průběhu praxe prezentovaná dohodnutou formou, případně informace o zpracování nebo vyřešení konkrétního úkolu podle požadavků praxe, opět prezentovaná dohodnutým způsobem. Zpracované téma může být po dohodě s garantem předmětu a ředitelem ústavu dopracováno jako zadání bakalářské práce v posledním ročníku studia.
Praxe může být absolvována ve firmě uvedené v seznamu firem se zájmem o praxe studentů, případně v kterékoliv jiné firmě, kterou si student/studentka vybere a jejíž aktivity odpovídají jeho/jejímu odbornému zaměření, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Zvýšení kompetence studentů po absolvování tohoto předmětu se projeví zejména v následujících oblastech:
1. Seznámení s reálnou výrobní nebo vývojovou praxí v podniku/firmě/instituci zabývající se prakticky problematikou technologie ochrany životního prostředí
2. Zdokonalení schopnosti spolupráce a komunikace v týmu
3. Prohloubení schopnosti efektivně řešit praktické problémy.

Prerekvizity

Absolvování prvního ročníku balakářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: minimálně týdenní praxe, celkem min. 40 hodin. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je vyžadována:
1. Předepsaná docházka do místa absolvování praxe.
2. Vystoupení na závěrečném semináři s prezentací získaných poznatků a dovedností a se zhodnocením přinosu praxe.

Osnovy výuky

Absolvování odborné praxe v délce minimálně 40 hodin (1 pracovní týden).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů bakalářského studia s výrobní nebo vývojovou praxí v podniku/firmě/instituci zabývající se problematikou technologie ochrany životního prostředí, zdokonalit jejich schopnosti komunikace a práce v týmu, připravit je na praktické řešení problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doložení absolvování praxe v trvání min. 40 hodin; odevzdání dohodnutého výstupu.

Základní literatura

Zákoník práce, poslední verze (CS)
Příslušná firemní literatura, Příručka jakosti, Manuály a jiná technická dokumentace (dle konkrétního zaměření praxe). (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor