Detail předmětu

Návrh stavby v procesu územního řízení

FAST-NHB050Ak. rok: 2021/2022

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou správními akty, ve kterých se podle Stavebního zákona posuzují stavby z hlediska svého umístění, vlivu na okolí a z hlediska vztahů k sousedním budovám a inženýrským i dopravním stavbám.
Územním rozhodnutím je fakticky schvalován navržený záměr a stanoveny podmínky pro využití i ochranu území a také pro projektovou dokumentaci dalších stupňů.
Projekt pro územní řízení spojuje mnoho profesí, které musí stavební inženýr, jako hlavní projektant, být schopen zohlednit, zkoordinovat, příp. sám navrhnout.
Budoucí projektanti se s procesem povolení staveb budou setkávat každodenně. V předmětu budou studenti seznámeni mimo jiné s katastrem nemovitostí a majetkoprávními vztahy u pozemků, ochrannými pásmy objektů, technickou a dopravní infrastrukturou – majetkoprávními vztahy a technickými podmínkami pro napojení na ně, vlivem stavby na životní prostředí – ZPF, ochrana ovzduší, ochrana krajiny a lesa, SEA, EIA, IPPC, vodním zákonem, a mnohými dalšími.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní znalosti o požadavcích a zásadách využívání území podle vyhlášky 501/2006 Sb. Dále základní znalosti katastru nemovitostí, geodetických systémů, umisťování inženýrských sítí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní pojmy správního řádu a stavebního zákona, posuzování záměru žadatele v územním řízení, dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury.
2. Umisťování staveb – Vyhláška č. 501/2006 Sb., ochranná pásma v území.
3. Katastr nemovitostí, pozemkový katastr. Majetkoprávní. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena.
4. Průzkumy v území – IG, HG, pedologický, radonový, dendrologický, apod.
5. Dopravní infrastruktura – rozdělení komunikací, vlastníci komunikací, správci komunikací. Základní parametry komunikací. Napojení na komunikace, sjezdy na MK, rozhledové trojúhelníky.
6. Dopravní infrastruktura – Doprava drážní. Povolování sjezdu na komunikaci a jednotlivých druhů komunikací, silniční správní úřad.
7. Technická infrastruktura – voda, kanalizace – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení na vodovodní a kanalizační zařízení. Sdělovací vedení.
8. Technická infrastruktura – elektroenergetika, plynárenství – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení. Energetický zákon.
9. Životní prostředí – zemědělský půdní fond, ochrana lesa, stavba na lesním pozemku, posuzování EIA, SEA, IPPC, ochrana přírody a krajiny.
10. Životní prostředí – vodní zákon, vodní díla, ochrana vod – vodní zdroje, ochrana vodních zdrojů, odpady, ochrana ovzduší – zdroje znečištění, rozptylové studie. Sadové úpravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor