Detail předmětu

Ekologické stavebnictví

FAST-BHB039Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na zatížení a ochranu životního prostředí stavbami, dále na vliv staveb na své okolí, zejména na krajinu, na urbanizované prostředí, na vodu. Zabývá se i zelení kolem staveb i ve stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základní orientace v přírodních vědách, a v otázkách životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie, definice, základní pojmy. Ekosystémy. Ekologie ve stavebnictví.
2. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina.
3. Stabilita krajiny. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
4. Ochrana krajiny a krajinného rázu. Rozšiřování zástavby do krajiny, urban sprawl a jeho dopad na krajinu a ŽP.
5. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích.
7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě.
8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy.
9. Veřejná prostranství. Město pro lidi. Zeleň uvnitř budov. Vliv na psychologii člověka. Čistění vzduchu a filtrace. Evapotranspirace.
10. Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů. Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické.
11. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Cvičení

13 hod., povinná