Detail předmětu

Historie a filozofie techniky

FAST-CZ53Ak. rok: 2021/2022

Antika a starověk, filozofie a věda, filozofické myšlení, pojmy, dějiny filozofie, osobnosti ve filozofii, přehled filozofie, filozofické směry, význam filozofického přemýšlení o světě, etika a filozofie, přínos filozofie, podstata filozofie, středověké myšlení, renesanční obrat, racionalismus a věda, novověká filozofie, kapitalismus a technika, průmyslová revoluce, technické vynálezy, vědeckotechnická revoluce, moderní sociální a technický svět, perspektivy do budoucna.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Souvislosti historického, filozofického a technického vývoje lidské civilizace. Orientace v základních myšlenkových směrech minulosti i současnosti.

Prerekvizity

Obecné znalosti světových dějin na středoškolské úrovni, základní přehled o významných meznících v historii, obecný přehled o dějinách filozofie (významné směry a představitelé), znalost základních kulturních předělů v historii (s návazností na znalosti z oblasti dějin stavitelství a architektury), orientace v průmyslové a vědeckotechnické revoluci, základní periodizace dějin, přehled o vývoji přírodních věd, matematiky, fyziky a techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

SOLOMON, R. C.: A short history of philosophy. New York: Oxford University Press, 1996.
SARTON, G.: A History of Science. Cambridge: Harward University Press, 1992.
JANOUŠEK, I.: Věda, technika a kultura. Praha: NTM, 2002.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský, Descartes jako představitelé renesanční filozofie.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau.
6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu.
7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj.
8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cíl

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský, Descartes jako představitelé renesanční filozofie.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau.
6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu.
7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj.
8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.