Detail předmětu

Procesy, přípravky a nástroje v obrábění

FSI-HNPAk. rok: 2021/2022

Technologická příprava výroby jako integrovaná součást technologického procesu obrábění. Metodika navrhování výrobních postupů. Třídění a měření spotřeby času ve strojírenském technologickém procesu.
Technologické procesy charakteristických strojírenských součástí a celků.
Dalším cílem předmětu je seznámit posluchače se základy konstruování řezných nástrojů a přípravků v obrábění. Jsou popsány jednotlivé zobrazovací systémy pro konstrukci nástrojů a postupy při návrhu operačních přípravků v souladu s navrženou technologií. Současně jsou zhodnoceny jednotlivé řezné materiály a jejich využití v konstrukci nářadí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Tento předmět umožní studentovi zvládnutí výrobních postupů typických
strojírenských součástí z hlediska vazeb na jednotlivé fáze výrobního
postupu.
Student získá základní znalosti pro navrhování nástrojů pro obrábění v
základních technologiích (návrh principu, volba řezného materiálu). Při
navrhování přípravků získá student základní znalosti v navrhování princi-
pu ustavování, upínání součásti v přípravku pro základní technologie obrá-
bění. Při řešení problému využije výpočetní techniku.

Prerekvizity

Čtení technických výkresů, práce na osobním počítači. Středoškolskou matematiku. Základní znalosti o tepelném, chemickém a povrchovém zpracování materiálu. Základy stanovení časů hlavních při technologických procesech.
Sestavování technických výkresů, znalosti o materiálu a jeho tepelném zpracování, středoškolskou matematiku, základní znalosti o technologii obrábění a jejich metodách.Sestavování výrobních postupů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

1.Aktivní účast ve cvičeních, vypracování konstrukčních a technologických návrhů zadaných technologických postupů nástrojů a přípravků s využitím výpočetní techniky.
2.Udělení zápočtu.
2.Písemná zkouška dle zkušebního řádu, po případě doplněná ústní zkouškou.

Učební cíle

Seznámit studenty s metodikou technologické přípravy výroby strojírenských
součástí, navrhováním výrobních postupů a analýzou příslušných souvislostí
v technologii výroby strojních součástí.
Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty se základními zásadami navrhování a
konstrukcí komunálních a nejmodernějších nástrojů a přípravků pro jednotlivé základní technologie obrábění,
při použití výpočetní techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ne cvičeních 100%, omluvená max.10%, v odůvodněných případech při vyšší omluvené neúčasti,na doporučení ředitele ústavu, individuální zadání. V odůvodněných případech náhrada cvičení v souběžných cvičeních v daném dýdnu.

Základní literatura

ZEMČÍK, Oskar. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2219-X. (CS)
Graham T. Smith, Cutting tool technology : industrial handbook, London : Springer, 2008. ISBN 978-1-84800-204-3 (EN)
VDI-Gesellschaft. Vorrichtungen. Düsseldorf 1992. 575s. ISBN 3-18-401175-5 (CS)
Yongguo Wang Advanced Manufacturing Technology and Cutting Tools, Switzerland: Trans Tech Publications, 2012. ISBN13 9783037853146 (EN)
Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2003, 192s. ISBN 80-214-2336-6 (CS)
Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. (přílohy)363s. internet ÚST,(kst2.fme.vutbr.cz/obrabeni/publikace)(52MB) (CS)
Podklady firem .SECO,PRAMET,ZPS,Nářadí,GÜHRING,Fette,Walter, Wohlhaupter,Sandvik,apod. (CS)
SCHMIDT, Eduard. Příručka řezných nástrojů: Určeno [též] studentům odb. škol. Praha: SNTL, 1967. Řada strojír. lit. ISBN (Váz.). (CS)

Doporučená literatura

Zemčík,O. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2003, 192s. ISBN 80-214-2336-6 (CS)
Papež,K. Konstrukce nářadí I.II. SNTL Praha 1980. ISBN 05-031-80 (CS)
ZEMČÍK, Oskar. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2219-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Technologická příprava výroby - metodika navrhování výrobních postupů
- Technologické základny, technologičnost konstrukce
- Třídění spotřeby času ve strojírenství, racionalizace práce
- Výběr optimální varianty obráběcích strojů a jejich vybavení
- Příprava polotovarů, výroba rotačních a nerotačních součástí
- Obráběcí nástroje - nože na kov, frézy
- Nástroje na otvory, na závity, speciální nástroje
- Definice a rozdělení přípravků
- Základy navrhování přípravků pro obrábění
- Přípravky univerzální, vrtací, frézovací
- Nástrojové materiály

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Výrobní postup jednoduché rotační součásti - příruba.
- Normativy času pro vrtačku - aplikace pro přírubu.
- Technologické základny-transformace lineárních rozměrových systémů.
- Výrobní postup (se všemi náležitostmi) součásti typu čep,pouzdro pro kusovou a sériovou výrobu.
- Návrh soustružnického nože dle ISO
- Návrh jednoduchého přípravku dle zadané součásti