Detail předmětu

Procesy, přípravky a nástroje ve tváření

FSI-HNAAk. rok: 2021/2022

Technologická příprava výroby jako integrovaná součást technologického procesu tváření. Druhy tvářecích nástrojů - jednoduché, postupové, sloučené, sdružené. Konstrukce nástrojů pro stříhání plechu, pro děrování a vystřihování, pro ohýbání, hluboké tažení, protlačování, kování na bucharech i lisech. Konstrukční prvky jsou doplněny kontrolními výpočty a materiály používané pro výrobu tvářecích nástrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Schopnost analýzy tvářecího procesu, adaptabilita na konkrétní podmínky technologické přípravy výroby tvářených součástí v praxi.
Získání znalostí z oblasti konstrukce tvářecích nástrojů, schopnost
samostatného navrhování koncepce tvářecích nástrojů pro různé technologie
včetně aplikace konstrukčně - technologických parametrů.

Prerekvizity

Znalost technologie tváření. Znalost strojnického kreslení, zásad lícování, druhů materiálů pro nástroje. Znalost pevnostních výpočtů a technologických postupů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
- vypracování požadovaných výkresů podle zadání.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část.

Učební cíle

Seznámit studenty s metodikou technologické přípravy výroby strojírenských
součástí, navrhováním výrobních postupů a analýzou příslušných souvislostí
v technologii výroby strojních součástí.
Naučit studenty zásady pro konstrukci tvářecích nástrojů pro různé technologie včetně kontrolních výpočtů a návrhu materiálů nástroje

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.

Základní literatura

SCHULER: Handbuch der Umformtechnik, Springer, 1996 (CS)
Kotouč a kol.: Tvářecí nástroje , ČVUT Praha, 1993 (CS)
Novotný, K.: Tvářecí nástroje, skripta VUT Brno, 1992 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Technologický postup výroby polotovarů i výrobků plošným tvářením.
- Technologický postup výroby součásti plošným tvářením.
- Technologický postup výroby protlačovaných součástí.
- Výroba výkovků volným i zápustkovým kováním.
- Technologický postup tepelného zpracování.
- Rozdělení tvářecích nástrojů, postup při navrhování.
- Střižné nástroje - konstrukčně technologické parametry.
- Nástroje pro ohýbání a hluboké tažení.
- Nástroje pro dopředné a zpětné protlačování.
- Nástroje pro tváření za tepla - kování na lisech a bucharech.
- Nástroje pro kování na vodorovných kovacích lisech.
- Nástroje prp ostřihování výkovků.
- Nástrojové materiály.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Technologický postup výroby ohýbané součásti.
- Technologický postup hlubokého tažení.
- Technologický postup protlačování.
- Technologický postup zápustkového kování.
- Návrh ohýbacího, nebo tažného nástroje dle zadané součásti.
- Návrh zápustky pro kování zadaného výkovku.

eLearning