Detail předmětu

Pokročilé termofluidní modelování

FSI-IMTAk. rok: 2021/2022

Teoretická část (přednášky):
- Modelování turbulence. Časově středované proudění. Turbulentní difuzivita (viskozita a tepelná vodivost), modely pro její určení. Pokročilé modely turbulence.
- Vícefázové proudění
- Pohyblivé domény
- Modelování tepelné a solární radiace.
- Makra a automatizace úkonů v programu Star-CCM+.

Praktická část (cvičení):
Řešení komplexních úloh proudění a přenosu tepla programem Star-CCM+ (3-D úlohy, radiace a sluneční záření, vícefázové proudění).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Teoretické základy počítačového modelování komplexních problémů proudění
a přenosu tepla (modely turbulence, dvoufázové proudění, radiace).
Prohloubení a rozšíření znalostí práce s CFD-programem Star-CCM+
(zpracování a úpravy složitých modelů, nestrukturované sítě, různé druhy
výstupů, vizualizace).

Prerekvizity

Teoretické základy přenosu tepla, termomechaniky a mechaniky tekutin. Základy počítačového modelování proudění a přenosu tepla (diskretizační metody, zpracování nestacionárních úloh, konvektivně-difúzní úlohy, algoritmy řešení proudového pole).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou práce na počítačích, vybavených softwarem vhodným pro řešení problému v oblasti výpočetní mechaniky tekutin.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné zpracovat semestrální projekt.

Učební cíle

Prohloubení teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti
počítačového modelování proudění a přenosu tepla s ohledem na jejich
případné využití při zpracování DP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.

Základní literatura

VERSTEEG, H K a W MALALASEKERA. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. 2. vyd. B.m.: Pearson Education Limited, 2005. ISBN 978-0-13-127498-3. (EN)
TU, Jiyuan, Guan Heng YEOH a Chaoqun LIU. Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach. B.m.: Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 9780080556857. (EN)
WILCOX, David C. Turbulence modeling for CFD. 3rd vyd. B.m.: DCW Industries, 2006. ISBN 978-1928729082. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní postupy při numerické simulaci CFD
2. Numerická simulace turbulentního proudění. Základní přístupy.
3. Střední veličiny turbulentního proudění. Reynoldsovy rovnice.
4. Modely s turbulentní vazkostí. Boussinesqova hypotéza.
5. Algebraické modely turbulence. Jedno- a dvourovnicové modely.
6. Okrajové podmínky pro turbulentní proudění. Vlastnosti turbulentní mezní vrstvy.
7. Reynolds-Stress modely. Metoda velkých vírů (LES).
8. Vícefázové proudění.
9. Metody simulování vícefázového proudění (Euler/Lagrange přístup).
10. Numerické simulace s pohyblivou doménou
11. Numerické řešení tepelné radiace.
12. Modelování slunečního záření.
13. Automatizace úkonů v programu Star-CCM+.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní postupy při numerické simulaci CFD - Test vlivu nezávislosti sítě na řešení numerické simulace.
2. Numerická simulace turbulentního proudění - Výpočet proudění ve zúženém potrubí, porovnání s výsledky experimentu.
3. Vícefázové proudění (Lagrangeovský přístup) - Transport a depozice aerosolů v dýchacím ústrojí.
4. Vícefázové proudění (Eulerovský přístup) - Simulace vodní hladiny metodou VOF.
5. Numerické simulace s pohyblivou doménou - Výpočet proudění uvnitř ventilátoru.
6. Numerické řešení tepelné radiace - Výpočet teploty uvnitř automobilu za podmínky letního provozu klimatizace.
7. Automatizace úkonů v programu Star-CCM+ - Definice okrajové podmínky pomocí uživatelské funkce.