Detail předmětu

Diplomový seminář - PCHBT

FCH-MC_DS_PAk. rok: 2021/2022

V rámci předmětu zpracovávají studenti diplomovou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku diplomové práce obhajují u státní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie v oblasti řešené problematiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 30 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Na návrh vedoucího práce je udělen studentovi zápočet, který je zapsán garantem studijního programu. Zápočet je udělen na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Po vložení elektronické verze práce je vedoucí práce povinen zkontrolovat pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému porovnání textu odevzdané závěrečné práce s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací ( v systému Apollo).

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů, kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku

Základní literatura

individuální dle zadání DP (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Speciální laboratoř

390 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning