Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

FIT-IIPDAk. rok: 2021/2022

Inženýrská pedagogika a didaktika se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci.
Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia.

Učební cíle

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách.

Doporučená literatura

Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
Průcha, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha, 2002
Petty, G.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do studia 
 2. Výukové cíle a učební úlohy 
 3. Učivo, jeho didaktická analýza 
 4. Strukturování učiva 
 5. Formy a metody výuky 
 6. Osobnost učitele 
 7. Student a měření výsledků jeho výuky 
 8. Formování osobnosti studenta 
 9. Projektování výuky 
 10. Realizace výuky 
 11. Hodnocení výuky.
 12. Dějiny pedagogických systémů.