Detail předmětu

Projektová praxe 3

FIT-IP3Ak. rok: 2021/2022

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří úspěšně absolvovali druhý ročník studia, a byli úspěšní v předmětu IP2.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé na začátku zimního semestru seznámí studenta s upřesněním cílů, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Učební cíle

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
Podle zaměření individuálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.