Detail předmětu

Bakalářská práce

FIT-IBTAk. rok: 2021/2022

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

13

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

According to the supervisor's recommendation (EN)
Na základě doporučení vedoucího práce (CS)
ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovávaných textovými editory (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (in Czech) (EN)
ČSN ISO 7144: Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (in Czech) (EN)
ČSN ISO 690: BIBLIOGRAFICKÉ CITACE, Obsah, forma a struktura (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (in Czech) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BIT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a dokončení technické zprávy včetně dokončení realizačních výstupů (technické prostředky, programové prostředky, apod.).