Detail předmětu

Vybrané kapitoly z fyziky I

FSI-0KFAk. rok: 2021/2022

Předmět Vybrané kapitoly z fyziky I má studentům pomoci s pochopením a procvičením klíčových částí předmětu Fyzika I. Je doplňkem k přednášce, teoretickému cvičení a domácí přípravě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje rozvinout znalosti vyučované v rámci předmětu Fyzika I. Důraz je kladen na rozvoj dovedností - osvojení definici veličiny, porozumění fyzikálním zákonům včetně podmínek jeho platnosti a jejich aplikaci. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost řešit fyzikální a technické problémy.

Prerekvizity

U studentů se předpokládaní znalosti matematiky na úrovni základního kurzu (Matematika I): řešení lineárních a kvadratických rovnic, práce s vektory, derivace, integrace, ...

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.

Učební cíle

Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika I. Při výuce je kladen důraz na schopnot použítí teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Základní literatura

Halliday,D. - Resnick,R. - Walker,J.: Fyzika. VUTIUM, 2013.
Kupská ,I.-Macur,M.-Ryndová,A.: Fyzika- Sbírka příkladů, VUTIUM 1999
Feynman,R.P. - Leigton,R.B. - Sands,M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000

Doporučená literatura

Fyzika pro gymnázia - učebnice
Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
Halliday,D.-Resnick,R.: Physics (For Students of Science and Engineering), John Wiley and Sons

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá přibližně souběžně s cvičením do fyziky I a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

eLearning