Detail předmětu

Technologie svařování

FSI-ETVAk. rok: 2021/2022

Předmět je založen na následujících tématech: Teoretické základy svařování-vznik svarovéhoo spoje. Popis a teorie jednotlivých metod tavného svařování - plamenem, elektrickým obloukem, plasmou, svazkem elektronů a laserem.
Popis a teorie jednotlivých metod tlakového svařování - odporové svařování, třecí svařování, difúzní, ultrazvukové, výbuchové a svařování tlakem za studena.
Přídavné materiály pro svařování a svařovací zařízení. Svařitelnost materiálů.
Vznik pájeného a lepeného spoje. Tepelné dělení kovů. Základy destruktivního (DT) a nedestruktivního (NDT) zkoušení svarových spojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti získají poznatky o všech typech moderních svařovacích technologiích. Budou schopni aplikovat uvedené technologie při výrobě strojních součástí a ocelových konstrukcí. Získají schopnost tvořivě přistopit k vypracování svařovacího postupu.

Prerekvizity

Základí znalosti z nauky o materiálu, mechaniky těles a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Výsledné hodnocení zkoušky je výsledkem obou částí zkoušky dle zkušebního řádu. Získání zápočtu: účast na cvičeních a předložení protokolů.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem jednotlivých metod svařování. Studenti získají znalosti nezbytné pro tvůrčí a komplexní řešení průmyslových aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Povinná účast na cvičeních. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učetelem.

Základní literatura

Kuncipál, J. a kol.: Teorie svařování, , 0 (CS)
Metals Handbook,vol.6: Welding,Braz.and Sold.ering, (EN)
AMBROŽ, Oldřich. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0. (CS)

Doporučená literatura

Dvořák a kolektiv: Technologie
Turňa,M.: Špec.metody zvárania, , 0
Procházka a kol.: Technologie slévání, tváření a svařování, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1)Princip vzniku svarového spoje, termíny a definice.
2)Rozdělení metod svařování, normy, polohy svařování.
3)Svařování plamenem, aluminotermické svařování.
4)Elektrický oblouk, zdroje, svařování ruční obalenou elektrodou(MMA).
5)Svařování TIG, MIG/MAG.
6)Svařování FCAW a svařování pod tavidlem.
7)Svařování plazmou a svazkem elektronů.
8)Svařování laserem.
9)Svařování elektrickým odporem a třením.
10)Svařování difúzní a ultrazvukem.
11)Svařování tlakem za studena a výbuchem.
12)Svařitelnost materiálů.
13)Pájení a lepení. Tepelné dělení.
14) DT a NDT metody zkoušení svarů

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Binární diagramy a jejich aplikace ve svařování.
2) Výpočet teplotního pole.
3) Elektrický oblouk.
4) Výkonové vlastnosti elektrod.
5) Stanovení V-A charakteristiky zdrojů.
6) Výpočty MIG/MAG.
7) Ukázky technologie TIG a MAG ve svařovně.
8) Vypracování postupu svařování - WPS.
9) Výpočty - svařování plasmou a svazkem elektronů.
10) Výpočty - svařování laserem.
11) Exkurze na laserové pracoviště.
12) Svařitelnost materiálů - C-Mn ocelí a vysokolegovaných ocelí .
13) Zápočet

eLearning