Detail předmětu

Provoz, údržba a spolehlivost strojů

FSI-EPSAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z provozu a údržby strojů. Důraz je kladen na prostředky zajištěnosti údržby, na teorii systémů údržby a na současné trendy v údržbě. Jsou také objasněny základy Industry 4.0 s dopadem na moderní údržbu strojů a zařízení. Pozornost je věnována technické diagnostice a jejímu využití v údržbě. V této souvislosti je také aplikačně rozebrána tribologie a tribodiagnostika, maziva a mazací soustavy, jako často opomíjená součást provozu a údržby strojů. Jsou zmíněny poruchy strojních uzlů a jejich identifikace. Předmět je také věnován organizaci a řízení údržby, ekonomice a hodnocení výkonnosti údržby a v neposlední řadě také managementu kvality a rizik v údržbě. Vše výše uvedené s vlivem na bezporuchový provoz strojů a zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé znalosti z oblasti provozu a údržby strojů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ze spolehlivosti a technické diagnostiky z dosud absolvovaného studia bakalářského.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Pozornost je i soustředěna na využití a především praktickou aplikaci poznatků, které studenti získali v předmětu Základy technické diagnostiky a Základy spolehlivosti. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, cvičení jsou vhodně v patřičné části semestru doplněna cvičením s počítačovou podporou. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti provozu a údržby strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Základní literatura

VOŠTOVÁ,V.; HELEBRANT,F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. Praha: vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. (CS)
HELEBRANT,František. Technická diagnostika a spolehlivost, IV. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 130 s. ISBN 978-80-248-1690-6. (CS)
LEGÁT,V. a kol. Management a inženýrství údržby. 2. vydání. Příbram: vydavatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 2016. 622 s. ISBN 987-80-7431-163-5. (CS)

Doporučená literatura

LEGÁT,V.; POŠTA,J.; JURČA,V.;FLEGL,R.;HRNČÍŘ,P. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. 1. vydání. Česká společnost pro jakost, 2007. 192 s. ISBN 978-80-02-01949-7. (CS)
BLOOM, N. Reliability Centered Maintenance (RCM): Implementation Made Simple. McGraw-Hill Professional. 2006. 291 s. ISBN 978-0071460699. (EN)
NYMAN, D. Maintenance Planning, Coordination & Scheduling. 2. edition. Industrial Press, Inc. 2010. 300 p. ISBN-13: 978-0831134181. (EN)
PALMER, R. Maintenance Planning and Scheduling Handbook. 2. edition. McGraw-Hill Professional. 2005. 821 p. ISBN-13: 978-0071457668. (EN)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
MYSHKIN, N. K, MARKOVA, L.V. On-line Condition Monitoring in Industrial Lubrication and Tribology. 227 s. Springer, 2017. ISBN 9783319611341. (EN)
MOHANTY A.R. Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2014. 282 s. ISBN 9781466593053. (EN)
GALAR, D., KUMAR, U., SANDBORN, P. Maintenance Costs and Life Cycle Cost Analysis. Boca Raton: CRC Press, 2017. 1. vydání. 516 s. ISBN 9781498769556. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace SSZ , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace STG , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vymezení pojmů kvalita a spolehlivost, terminologie ve spolehlivosti, matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů
3. Zvyšování spolehlivosti systémů, zkoušky spolehlivosti
4. Analýza způsobů a důsledků poruch
5. Provoz strojů, vztah provozu a údržby, základní pojmy z teorie údržby, normy a legislativa
6. Prostředky zajištěnosti údržby
7. Teorie systémů údržby
8. Reengineering údržby
10. Strategie a filozofie údržby v podniku
11. Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby
11. Management kvality v údržbě, kvalifikace v údržbě
12. Současné trendy údržby, technická diagnostika, moderní přístupy v údržbě, Industry 4.0

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Management spolehlivosti – vybrané problémy
3. Spolehlivost a poruchy strojů a zařízení
4. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů
5. Analýza způsobů a důsledků poruch
6. Zkoušky spolehlivosti, spolehlivost systémů
7. Popis, rozbor a analýza poruch strojních uzlů s důrazem na provoz a údržbu strojů a zařízení
8. Organizace a řízení údržby
9. Zápočet

Cvičení s počítačovou podporou

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické nástroje ve spolehlivosti
2. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných objektů a obnovovaných objektů
3. Software pro organizaci a řízení údržby- seznámení
4. Software pro organizaci a řízení údržby - řešení případové studie

eLearning