Detail předmětu

Technologie obrábění

FSI-DTBAk. rok: 2021/2022

Teoretické základy obrábění. Fyzikální podstata procesu řezání. Řezná síla, teplo a teplota řezání. Nástrojové materiály, jejich aplikace.
Produktivita a hospodárnost obrábění. Základní rozdělení obráběcích strojů. Metody a metodika obrábění - soustružení, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení a protahování, broušení a dokončovací metody obrábění. Výroba ozubení.
Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu - tvrdá automatizace, pružná automatizace - CNC obráběcí stroje, řídicí systémy. Speciální metody obrábění - elektroerozivní, ultrazvukové, laserové, plazmové, obrábění vodním paprskem s abrazivem. Rapid prototyping, 3D tisk.
Základy montážního procesu - úplná vyměnitelnost, neúplná vyměnitelnost, selektivní montáž. Rozměrové řetězce montážních celků.
Cíle a úkoly kursu:
Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska interakce stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných souvislostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá přehled o fyzikální podstatě a průvodních jevech
obráběcího procesu. Zvládne technologické přístupy pro základní metody a
způsoby obrábění. Má přehled o používaných způsobech montáže strojíren-
ských výrobků.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu Výrobní technologie II, znalost základních metod obrábění.
Znalost matematiky, fyziky a anuky o materiále.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Přednášky mají charakter výkladu základních principů obrábění, metodologie technologie obrábění, obvyklých problémů a jejich vzorových řešení. Výuka je doplněna výpočtovými a laboratorními cvičeními.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se práce posluchače ve cvičení a znalosti prokázané při zkoušce.
Cvičení se v závislosti na řešeném tématu provádí v technologické labora-
toři a seminární formou na učebně.
Zkouška má svou písemnou a ústní část.
Při písemné části se prokazuje samostatný a odborně fundovaný přístup při
řešení konkrétního problému. Při ústní části zkoušky je vedena diskuze na
náhodně zvolené téma, která má prokázat širší obecné znalosti.

Učební cíle

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast ve cvičeních je povinná.
Povinná prezence je ve všech cvičeních a laboratorní výuce. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná). Absolvování studia podle charakteru tématiky (laboratoř/učebna).Nahrazení v jiných cvičeních nebo samostatná práce na zpracovávané téma.
Úspěšné absolvování dvou znalostních testů k vyučované tématice.
Úspěšné obhájení jejich předepsaných elaborátů, protokolů nebo technických zpráv.

Základní literatura

KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd.. CERM, s.r.o., Brno, 1996. ISBN 80-214-1996-2. (CS)
AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd., Praha, Scientia, s.r.o.. ed. J. Machač, J. Řasa, 1997. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
Walker, J.R.: Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., 7th ed., pp. 640, 2007, ISBN 1-59070-249-2 (EN)
SHAW, M.C. Metal Cutting Principles. Oxford University Press, 2nd ed., 2005, ISBN 0-19-514206-3 (EN)
De Vos, P.., STAHL, J.-E. Aplikovaná fyzika v obrábění kovů - praktické zkušenosti. Fagersta. Seco Tools AB. 2016 (CS)
TLUSTY, J. Manufacturing Process and Equipment. Prentice Hall, 1999. ISBN 10-0201498650. (EN)

Doporučená literatura

SHAW, M. C. Metal Cutting Principles. Oxford University Press, 2nd ed., 2005, pp. 651, ISBN 0-19-514206-3. (EN)
TLUSTY, J. Manufacturing Process and Equipment. 1st edition. Prentice Hall, 1999. 928 s. ISBN 10-0201498650. (EN)
Grote,K.H., Antonsson,E.K : Handbook of Mechanical Engineering. Springer. 2014.Stürtz GmbH, Würzburg.p.1576 ISBN: 978-3-540-49131-6 e-ISBN: 978-3-540-30738-9 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění.
2. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů.
3. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd.
4. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu.
5. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy
6. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální.
7. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování.
8. Dokončovací metody obrábění, vybrané nekonvenční metody obrábění.
9. Obráběcí stroje sériovou a hromadnou výrobu, CNC obrábění.
10. Ekonomika obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění.
11. Vybrané metody výroby ozubených kol. Rapid prototyping.
12. Speciální metody obrábění – HSM/HSC/HFM.
13. Teoretické základy řízení technologického a montážního procesu, TPV.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální základy procesu řezání
2. Základní pojmy a výpočty při obrábění
3. Vybraná technologická měření
4. Geometrie břitu řezného nástroje
5. Soustružení
6. Trvanlivost řezného nástroje
7. Frézování
8. Výpočty při frézování
9. Vrtání a vyvrtávání
10. Jednotkový strojní čas při obrábění
11. Broušení a speciální metody obrábění
12. Stanovení zákl. parametrů řezání výpočtem
13. Výroba ozubení
14. Výroba hřídelovité součásti na SPN 12 CNC. /ŘS Sinemerik 810D.

eLearning