Detail předmětu

Obchodování cenných papírů a komodit

FP-OocpPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na problematiku investic do cenných papírů a komodit a na jejich obchodování na veřejných organizovaných trzích. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k možným ekonomickým dopadům v případě selhání. Následně se zaměřuje na jednotlivé druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry a komodity, cizí měny, termínové derivátové instrumenty, cenné papíry investičních a podílových fondů a v neposlední řadě i na veřejně obchodovatelné strukturované produkty. A součástí výkladu je i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí. Absolvováním předmětu získá student jednak komplexní pohled na soudobé způsoby používání finančních investičních instrumentů při externím financování podniku (resp. rozpozná smysl finančních transakcí prováděných tzv. nadnárodními finančními konglomeráty), jednak se naučí spravovat vlastní majetek. A vzhledem k nabytým poznatkům ohledně zásad investování a znalostí jak s cennými papíry a komoditami obchodovat, bude schopen samostatně provádět obchodní transakce jak v České republice, tak i na zahraničních burzách.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen samostatně obchodovat na světových, především akciových a komoditních burzách.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti teorie finančních trhů, dále pak matematiky, statistiky, makroekonomie, mikroekonomie a základů práva.


Doporučená nebo povinná literatura

MISHKIN, Frederic S., MATTHEWS, Kent a GIULIODORI, Massimo. The economics of money, banking and financial markets. Harlow: Pearson Education, 2013. xxix, 625 s. ISBN 978-0-273-73180-1.
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6.
MELUZÍN, T. Finanční trhy - cvičení: (základy finanční matematiky). 3., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4615-
MELUZÍN, T., ZINECKER, M. a ŁAPIŃSKA, J. Initial public offering: theory and practice of Czech and Polish companies. Toruń: Polish Economic Society, Branch in Toruń, 2012. ISBN 978-83-62049-15-
REJNUŠ,O., Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha, GRADA, 1. vydání, 2016, 380 stran.
GLADIŠ, D. Akciové investice. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. Investice. ISBN 978-80-247-5375-1.
Wystup, Uwe. FX options and structured products. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xv, 323 s. Wiley finance series. ISBN 0-470-01145-9. (EN)
Kislingerová, Eva a Hnilica, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. A na ně volně navazují cvičení, na kterých se provádí řešení konkrétních příkladů, jakož i praktický nácvik získávání potřebných informací pro burzovní obchodování na českých, evropských a amerických kapitálových a komoditních  trzích, jakož i způsoby zadávání burzovních příkazů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen udělením zápočtu na základě úspěšného napsání písemného testu sestávajícího ze dvou částí, z nichž obě dvě musí úspěšně splnit. První část testu, tvoří výpočet tří příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z této části testu získat max. 15 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze tuto část testu uznat je 10.
Druhá část testu spočívá v deseti otázkách, majících různé počty správných odpovědí, které student kroužkuje. Za správnou odpověď získá kladný bod, za špatnou odpověď se mu bod odečítá. K nezakroužkovaným odpovědím se nepřihlíží. Pokud student dosáhne 70% maximálního počtu správných odpovědí splní požadované podmínky.
Na základě uděleného zápočtu pak má právo se přihlásit k ústní zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Ne.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na problematiku investic do cenných papírů a komodit a na jejich obchodování. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k možným ekonomickým dopadům v případě selhání. Následně se zaměřuje na jednotlivé druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry a komodity, cizí měny, termínové derivátové instrumenty, cenné papíry investičních a podílových fondů a v neposlední řadě i na veřejně obchodovatelné strukturované produkty. Součástí výkladu je i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí.
1. Charakteristika kapitálových trhů. Burzovní systémy, specifické funkce jejich jednotlivých dílčích segmentů.
2. Základní faktory investiční strategie.
3. Druhy akcií, jejich vlastnosti a způsoby obchodování.
4. Fundamentální akciová analýza.
5. Technická analýza a Psychologická analýza.
6. Druhy dluhopisů, jejich vlastnosti, způsoby oceňování a obchodování.
7. Specifické vlastnosti komodit, jejich oceňování a obchodování; specifika obchodování drahých kovů a cizích měn.
8. Termínové derivátové instrumenty; specifika burzovního obchodování futures, opcí a opcí na futures.
9. Specifika fondů kolektivního investování a kvalifikovaných investorů (hedgeových fondů) a „Exchange traded funds“.
10. Druhy strukturovaných produktů, jejich podstata, rizikovost, oceňování a způsoby obchodování.

Cíl

Student bude chápat funkci finančních trhů a význam cenných papírů, provádět analýzy potřebné při rozhodování o investicích na finančních trzích, diverzifikovat riziko, navrhovat investiční strategie a bude vybaven potřebnými vědomostmi a znalostmi o způsobech obchodování cenných papírů, cizích měn a komodit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Úspěšné napsání zápočtového testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor