Detail předmětu

Finanční trhy

FP-ftPAk. rok: 2021/2022

Obsahová náplň přednášek:
Typy finančních transakcí
- Přímé a nepřímé financování, typy finančních trhů
- Faktory integrace segmentů finančního trhu
- Současné trendy vývoje finančního systému
Finanční instituce
- Bankovní systém, bankovní instituce, bankovní obchody, bankovní produkty
- Ostatní nebankovní instituce finančního trhu
Teorie úrokových sazeb a jejich působení ve finančním systému
Úvod do teorie finančních investic
- Vymezení pojmu „investice,“ jejich rozdělení a základní charakteristika
- Nabídka a poptávka na trzích investičních finančních instrumentů
- Základní faktory investiční strategie z pohledu investora
- Vzájemná provázanost investičních faktorů
Finanční investiční instrumenty
Klasické cenné papíry
- Podnikové (korporační) akcie
- Dluhopisy
- Vývoj na finančních trzích v rámci jednotlivých fází hospodářského cyklu
Cenné papíry kolektivního investování
Finanční deriváty
- Vymezení promptních a termínových obchodů
- Termínové kontrakty typu forward a futures
- Swapové kontrakty
- Opční kontrakty
- Syntetické (složené) finanční deriváty
Strukturované produkty

Obsahová náplň cvičení /Základy finanční matematiky/
1. Jednoduché úročení a diskontování
2. Složené úročení
3. Spoření
4. Důchody
5. Splácení úvěru
6. Obligace a Akcie
7. Zápočtový test

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nejenom teoretické, ale i praktické poznatky ze všech oblastí spojených s fungováním finančního trhu. Vedle komplexního pochopení významu finančního trhu a finančního systému pro ekonomiku každého státu získají rovněž znalosti týkající se činnosti všech institucí a subjektů působících na finančním trhu, zejména pak co se týče jejich poslání. Naučí se rozlišovat a v praxi používat všechny druhy finančních instrumentů, zejména investičních, a to jak z pohledu investorů, tak i jejich emitentů. Rovněž se naučí plánovat a uskutečňovat základní finanční operace se všemi druhy finančních investičních instrumentů, a to jak v podnikové praxi, tak i při řízení personálních financí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti makroekonomie, a to především v oblastech teorie tržní ekonomiky, teorie peněz, způsobů provádění expanzivní a restriktivní monetární a fiskální politiky v otevřené ekonomice, jakož i v oblasti činností institucí fnančního (především pak bankovního) systému.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na finanční matematiku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě úspěšného složení předepsaných písemných testů, jejichž obsahovou náplní je na cvičeních probraná finanční matematika. Testy se skládají z pěti příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z daného testu získat max. 25 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze zápočet udělit je 35 bodů. První dva testy jsou součástí cvičení, zápočtový test pak umožňuje doplnit potřebný počet bodů. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění studenta k ústní zkoušce. Při konečném hodnocení předmětu se k výsledkům zápočtového testu přihlíží ze 30%, k výsledkům ústní zkoušky ze 70%.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Podmínky jsou stejné, pouze zápočet se uděluje pouze na základě zápočtového testu, jenž obsahuje 10 příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Podmínky udělení zápočtu jsou stejné jako pro studenty s individuálním studiem. Zkouška bude provedena formou testu, který bude obsahovat 20 otázek s více odpověďmi, z nichž může být i několik správných. Za každou správnou odpověď obdrží student bod, za každou chybnou odpověď mu bude bod odečten. Nezatržené odpovědi se nehodnotí. Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je dosažení mininálně 70 % možných bodů (hodnocení klasifikačním stupněm E). Při dosažení 75 % možných bodů bude hodnocen stupněm D; při dosažení 80 % možných bodů stupněm C; při dosažení 85 % možných bodů stupněm B a při dosažení 90 % možných bodů stupněm A.
Osnovy výuky

Předmět se zabývá jak teoretickými, tak především praktickými aspekty fungování finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány. Současně obsahuje základy finanční matematiky.
1. Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice.
2. Finanční instituce, jejich produkty a služby.
3. Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice.
4. Klíčové faktory finančních investic.
5. Základní druhy finančních investičních instrumentů.
6. Klasické cenné papíry (1. část).
7. Klasické cenné papíry (2. část).
8. Termínové derivátové instrumenty (1. část).
9. Termínové derivátové instrumenty (2. část).
10. Investiční a podílové fondy.
11. Strukturované produkty.
12. Regulace a dohled ve finančním systému.
13. Soudobé vývojové trendy světového finančního systému.

Učební cíle

Základním cílem předmětu je naučit studenty chápat finanční systém jako nedílnou součást ekonomického systému, jakož i jeho úlohu, podstatu a význam jeho působení. Dále se studenti naučí, jak se aktivně účastnit standardních druhů finančních obchodů s jednotlivými druhy investičních (především finančních) instrumentů, a to jak z hlediska provádění finančních transakcí podniků, tak i při řízení a správě personálních financí. Nedílnou součástí výuky jsou též základy finanční matematiky, jejichž znalost je nezbytná v investiční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Základní literatura

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran. ISBN 978-80-247-5871-8.
Meluzín, T. Finanční trhy-cvičení. Brno: CERM, 2005. 1. vyd. ISBN 80-214-3048-6.

Doporučená literatura

Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6.
Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995
Polidar,V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha, Ekopress, 1999
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahová náplň přednášek:
Typy finančních transakcí
- Přímé a nepřímé financování, typy finančních trhů
- Faktory integrace segmentů finančního trhu
- Současné trendy vývoje finančního systému
Finanční instituce
- Bankovní systém, bankovní instituce, bankovní obchody, bankovní produkty
- Ostatní nebankovní instituce finančního trhu
Teorie úrokových sazeb a jejich působení ve finančním systému
Úvod do teorie finančních investic
- Vymezení pojmu „investice,“ jejich rozdělení a základní charakteristika
- Nabídka a poptávka na trzích investičních finančních instrumentů
- Základní faktory investiční strategie z pohledu investora
- Vzájemná provázanost investičních faktorů
Finanční investiční instrumenty
Klasické cenné papíry
- Podnikové (korporační) akcie
- Dluhopisy
- Vývoj na finančních trzích v rámci jednotlivých fází hospodářského cyklu
Cenné papíry kolektivního investování
Finanční deriváty
- Vymezení promptních a termínových obchodů
- Termínové kontrakty typu forward a futures
- Swapové kontrakty
- Opční kontrakty
- Syntetické (složené) finanční deriváty
Strukturované produkty

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahová náplň cvičení /Základy finanční matematiky/
1. Jednoduché úročení a diskontování
2. Složené úročení
3. Spoření
4. Důchody
5. Splácení úvěru
6. Obligace a Akcie
7. Zápočtový test

eLearning